Sökning: "Undervisningsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Undervisningsstrategi.

 1. 1. UNDERVISNINGSSTATEGIER SOM FRÄMJAR LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV STÖD En jämförande studie av sex mellanstadielärares strategier i klassrummet i grundskola och grundsärskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Larsson; Beatrice Silfver Hellman; Hilda Vindlycke; [2020-01-16]
  Nyckelord :Undervisningsstrategi; grundsärskola; grundskola; nära lärarskap; förutsägbarhet; struktur; tydliggörande; informationstolkning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilka undervisningsstrategier lärare i grundskola och grundsärskola använder i klassrummet för att främja lärande hos elever i behov av stöd genom att besvara följande syftesfrågor; Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja lärande hos elever i behov av stöd? Vilka likheter och skillnader i val av undervisningsstrategier kan vi se mellan lärare i grundskola och grundsärskola?Teori:Studien använder socialkognitiv teori, med begreppen self-efficacy och human agency, i kombination med sociokulturell teori, där elever lär i samspel.Metod:Som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med observation och gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. Måste det alltid bråkas med bråk? : En systematisk litteraturstudie om stambråkets betydelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Petter Nordliden; Linda Didrik Sjöbladh; [2020]
  Nyckelord :partitive unit fraction scheme; splitting; inverse order relationship; concept image; Stambråk; bråk; avgörande faktorer; undervisningsstrategi;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av forskning identifiera avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i grundskolans matematikundervisning. Studien baseras på elva vetenskapliga artiklar som bearbetats systematiskt med hjälp av innehållsanalys för att besvara forsknings-frågorna om vilka avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av stambråk samt vilka framgångsrika undervisningsstrategier som finns. LÄS MER

 3. 3. Vad behövs egentligen för att kunna undervisa i algebra? : En systematisk litteraturstudie om lärares kunskaper och undervisningsstrategier i algebra på lågstadiet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elin Bengtsson; Ulrika Hjertquist; [2020]
  Nyckelord :algebra på lågstadiet; lärares kunskaper; undervisningsstrategier; algebraiskt tänkande; mönster;

  Sammanfattning : Vad behövs för att bli en framgångsrik matematiklärare inom området algebra på lågstadiet som för många elever är ett problematiskt område? Denna systematiska litteraturstudie syftar till att synliggöra vilka lärarkunskaper som är viktiga för att bedriva framgångsrik undervisning i algebra på lågstadiet samt hur olika undervisningsstrategier inom matematikområdet kan bidra till bättre kunskapsinhämtning för elever. Studien baseras på tio vetenskapliga artiklar som kategoriserats och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Det kontroversiella i samhällskunskapen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers erfarenheter inom kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Westermark; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella frågor; undervisningsstrategi; utbildningssyfte; agonism;

  Sammanfattning : In this study, I will explore upper secondary school pupils' experiences of education in controversial issues within civics and social sciences. In the study, I employ a qualitative interview method to produce a material relating to the study's central theories, which is founded in Stradling's research on controversial issues where both understandings of the concept as well as teaching strategies are collected. LÄS MER

 5. 5. Laborativa arbetssätt i klassrummet kring frögroning och fotosyntes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angelina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :fotosyntes; photosynthesis; elever; frögroning;

  Sammanfattning : Överlag är det vanligt att elever i de yngre åldrarna har svårigheter att lära sig och förstå de abstrakta processerna i fröets groningsprocess och fotosyntesen. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur praktiska laborationer kan hjälpa elever att konkretisera dessa abstrakta processer. LÄS MER