Sökning: "Undervisningstempo"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Undervisningstempo.

 1. 1. “[I]ngen pallar ju anteckna med papper och penna” - En intervjustudie om digitala eller analoga anteckningar i den digitaliserade svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Borring; Alice Hörnestig; [2020]
  Nyckelord :Digitala anteckningar; Fenomenografi; Gymnasieskolan; Papper och penna; Samhällskunskap; Undervisningstempo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att svara på frågeställningen: Vilka problem och möjligheter upplever gymnasieelever i samhällsorienterande ämnen, i Malmö, att det finns med att föra anteckningar med hjälp av digitala verktyg jämfört med papper och penna? Motivering till valet av frågeställningen bygger på ett intresse av att se vilka konsekvenser digitalisering av den svenska skolan kan leda till i allmänhet och för anteckningar och lärande i synnerhet. Vår teoretiska förankring och vår metod grundar sig i fenomenografi som synliggör upplevelser av fenomen. LÄS MER

 2. 2. Nivågruppering i matematik : Ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Johan Engholm; [2006]
  Nyckelord :matematik; nivågruppering; nivåindelning; differentiering;

  Sammanfattning : The question how teaching should be organized in order to give the students the help and support they need to reach their goals is always of vital interest. All students are unique individuals with different prerequisities, possibilities and needs. Streaming in mathematics could be one solution. LÄS MER