Sökning: "Ungdomsidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Ungdomsidrott.

 1. 1. Motivationsteknik för ungdomsidrott : En studie av tränares erfarenheter om att behålla ungdomar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jonatan Dagnå; Anton Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Studien syfte utgick från ett problem inom svensk föreningsidrott där majoriteten av avhopp sker i 13–16 årsåldern. Därför undersöktes det hur tränare inom svensk föreningsidrott arbetar för att motivera ungdomar i denna ålder till att stanna och fortsätta engagera sig. LÄS MER

 2. 2. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 3. 3. Selektering - vad innebär det för unga idrottare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jesper Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children’s convention; young athletes; development; selection; sports clubs; barnkonventionen; unga idrottare; utveckling; selektering; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : The meaning of this study is to get a perception on young athletes’ opinions about selection and their experience with selection. The study finds its starting point in when the researcher read through articles from evening papers and former studies about the effect’s selection might have on children and young adults. LÄS MER

 4. 4. Yngre barn på ridskola : En studie av yngre barns uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet och hur det kan användas i det pedagogiska arbetet på ridskolan.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Falck; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationell pedagogik; ridskolepedagogik.;

  Sammanfattning : Ridning härstammar från det militära och blev sedan en folksport i och med ridskolans framväxt på 1940-talet. Ridskolan genomgår nu en ytterligare modernisering i det att Svenska Ridsportförbundet (SvRF) uppmuntrar sina anslutna ridskolor till ett gemensamt arbete mot 2025 och visionen framtidens ridskola. LÄS MER

 5. 5. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER