Sökning: "Uniting Church in Sweden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Uniting Church in Sweden.

 1. 1. Det särskilda diakonatet. En jämförande studie mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sigfeldt; [2019-01-30]
  Nyckelord :deacon; deaconate; ministry;

  Sammanfattning : This study is an analysis of the differences and the causes of the differences betweenEqumeniakyrkan (Uniting Church in Sweden) and Svenska kyrkan (Church of Sweden) concerning the ministry of deaconate.The analysis is based on an overview of theological models for deaconates of the Western tradition. LÄS MER

 2. 2. På väg mot en interkulturell mission : En postkolonial feministteologisk analys av Equmeniakyrkans internationella mission

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Inger Gillerstrand; [2019]
  Nyckelord :Intercultural mission; Interculturality; Postcolonial feminist theology; Mission work; Reciprocity; International mission; Interculturalism; Interkulturell mission; Interkulturalitet; Postkolonial feministteologi; Missionsarbete; Ömsesidighet; Internationell mission;

  Sammanfattning : The statement and the title of the thesis "Towards an intercultural mission" is the starting point for the essay's purpose and examination. Interculturalism is an ideal in which equality and re-ciprocity are characterized by cross-cultural relationships, which is also an objective of international mission. LÄS MER

 3. 3. Den heliga Anden och vi har beslutat : En kvalitativ studie av konsensusmetoder i Equmeniakyrkans kyrkokonferens

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Kim Lillskog; [2019]
  Nyckelord :Decision making methods; consensus decisions; deliberative democracy; Uniting Church in Sweden; Equmeniakyrkan; operative ecclesiology; Beslutsfattande; konsensusmetoder; deliberativ demokrati; samtalsdemokrati; Equmeniakyrkan; operativ ecklesiologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the consensus decision making methods that are used at the annual conference of the Uniting Church in Sweden. The methods are analysed through the experiences of people that have attended the conference. LÄS MER

 4. 4. Tro om miljö: En studie av miljöetiska förhållningssätt i svenska kyrkosamfund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erika Stacke; [2018-10-31]
  Nyckelord :religious environmentalism; environmental ethics; Christian environmental ethics;

  Sammanfattning : One of the important aspects of sustainable development is the ethical dimension. By providing ethical frameworks and worldviews, religious ideas are central for shaping the way we think and act in relation to nature and environmental issues (Stenmark, 2000:18). LÄS MER

 5. 5. Kristenblivande : Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Hampus Flyman; [2018]
  Nyckelord :Kristenblivande; Omvändelse; Frälsning; Evangelisation; Deprivation; Församling; Equmeniakyrkan; Församlingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer med församlingarnas föreståndare. LÄS MER