Sökning: "Universitetsstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Universitetsstudenter.

 1. 1. Attitudes Toward the Police Among Swedish and Japanese University Students.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Malmborg; [2024-02-12]
  Nyckelord :police; attitudes; Sweden; Japan;

  Sammanfattning : Citizens' attitudes toward the police underlies police legitimacy. The aim of the current study was to investigate Swedish and Japanese university students’ attitudes toward the police and how these may differ. The data was collected through a Qualtrics survey, which was sent out to universities, posted on social medias and forums. LÄS MER

 2. 2. Stressnivåer hos svenska universitetsstudenter : En undersökning av dess samspel mellan kön, programval och prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lovis Bark; Therese Törnblad; [2024]
  Nyckelord :Stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kön, studieprogram och upplevd prestationsångest, predicerar studenters stressnivåer. Tidigare forskning har indikerat att studenter inom högpresterande program, som  psykolog- och läkarprogrammet, uppnår högre nivåer av stress, jämfört med den övriga populationen. LÄS MER

 3. 3. Nytta eller nöje i valet och kvalet kring framtida jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Social cognitive career theory; person-environment fit theory; academic well-being; well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finns det ett samband mellan utbildningsval och universitetsstudenters välmående under studietiden? 30 universitetsstudenter svarade på frågor om deras utbildningsval, deras motivation till universitetsstudier och deras välmående. En regressionsanalys visade att utbildningsval baserat på intresse inte ledde till högre välmående än val baserat på karriärutsikt. LÄS MER

 4. 4. Coping genom studentlivet: Strategier för att hantera studierelaterad stress.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nohra Isaac; [2024]
  Nyckelord :College-students; study related stress; coping strategies; social support; procrastination; Universitetsstudenter; studierelaterad stress; coping strategier; social stöd; prokrastinering;

  Sammanfattning : Universitetsstudenter upplever stress i relation till studierna. Negativ stress kan påverka en individs hälsa. Därför är det av vikt att använda copingstrategier för att hantera stress. LÄS MER

 5. 5. Upplevda sömnsvårigheter och upplevelse av sömnens påverkan på träning, hos fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet : en kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Hedberg; Mateus Bäckman; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapeutstudenter; insomni; KSQ; stress; sömnhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter och sömnbrist är vanligt hos universitetsstudenter. Sömnbrist kan leda till att de fysiska och kognitiva förmågorna påverkas negativt såsom en ökad risk för skador samt sämre återhämtningsförmåga. Vanliga riskfaktorer för sömnbesvär är stress, fysisk inaktivitet, alkohol och koffeinintag. LÄS MER