Sökning: "Unn Henriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Unn Henriksson.

  1. 1. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
    Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

    Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER