Sökning: "Uppdragstaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Uppdragstaktik.

 1. 1. Uppdragstaktikens dualism : En kvalitativ studie av hur svenska arméofficerare utövar doktrinen om uppdragstaktik på taktisk nivå.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Rosened; [2020]
  Nyckelord :militär; doktrin; uppdragstaktik; militär kultur; armén; officer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Det finns ett antal institutionaliserade principer hur väpnad strid skall genomföras i det kaos som krig innebär. Dessa benämns som militära doktriner. Doktrinen utmärker sig genom att den kräver omdöme i den praktiska tillämpningen till följd av att den är skriven för att passa in en mångfald av förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 3. 3. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om användandet av uppdragstaktik vid ledning av sjögående förband

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl Lundvall; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; Marinen; sjögående förband; kvalitativ studie; Grounded Theory; synkronisering; fragmentering; sammankoppling; osäkerhet; oförutsägbarhet; ledning; decentralisering; centralisering;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges militärstrategiska doktrin ska Försvarsmaktens ledningsfilosofi baseras på uppdragstaktik. Uppdragstaktikens ursprung och användande har studerats tidigare men det förekommer färre studier inom den marina arenan och av dess användande vid ledning av sjögående förband. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktik i luftvärnet, går det?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Mission Command; Auftragstaktik; luftvärn; uppdragstaktik; ledning; centralisering; de-centralisering;

  Sammanfattning : Varje organisation gör sin egen tolkning av uppdragstaktik utifrån dess kontextuella förutsättningar. Uppdragstaktik, som är föreskriven ledningsfilosofi i Försvarsmakten beskrivs i Militärstrategisk doktrin 2016. Armén och flygvapnet har sedan gjort egna tolkningar vilka återfinns i deras respektive taktikreglementen. LÄS MER