Sökning: "Uppdragstaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Uppdragstaktik.

 1. 1. Uppdragstaktik inom civilt försvar : Attityder, förutsättningar, tillämpning och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Joanna Mourady; Simon Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :mission type tactics; leadership; crisis management; civil defense; moral stress; uppdragstaktik; ledarskap; krishantering; civilt försvar; moralisk stress;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine whether Mission Type Tactics could by applied more frequently in Swedish Civil Defense. This study examines applications and consequences of Mission Type Tactics, how leadership varies depending on circumstances and challenges that could be related. LÄS MER

 2. 2. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER

 3. 3. Uppdragstaktik i Flygvapnet : hur används teorin i praktiken?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Östling; [2019]
  Nyckelord :uppdragstaktik; Flygvapnet; ordertaktik; småstat;

  Sammanfattning : Hur mycket uppdragstaktik är det inom stridsflyget i Försvarsmakten? Om Flygstaben bestämmer vem som gör vad och varför, känns det mer som direktstyrning. Med denna frågeställning påbörjades min undersökning om Flygvapnets orderstruktur och hur den ser ut. LÄS MER

 4. 4. Nya möjligheter med Blue Force Tracking : En undersökning av förhållandet mellan teknik och doktrin i det sociotekniska samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Nylander; [2019]
  Nyckelord :Blue Force Tracking; Friendly Force Tracking; human factors; manoeuvre warfare; mission command; military doctrine; technology; sociotechnical systems; Blue Force Tracking; Friendly Force Tracking; doktrin; human factors; manöverkrigföring; sociotekniskt system; teknik; uppdragstaktik;

  Sammanfattning : Blue Force Tracking (BFT) är en term för system som lokaliserar och övervakar egna militära förband inom operationsområdet. Ett potentiellt användningsområde för BFT är som hjälpmedel för förbättrad förmåga till eld och rörelse. LÄS MER

 5. 5. Svensk armékultur i förändring

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Militär kultur; uppdragstaktik; militär förändring;

  Sammanfattning : Eftersom svenska Försvarsmakten sedan slutet av Kalla kriget genomgått flera genomgående förändringar, som bland annat inneburit förändrade uppgifter, och ett närmande till Nato, finns anledning att fundera över hur det påverkat organisationskulturen. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i kulturella faktorer som har inverkan på uppdragstaktikens genomförande. LÄS MER