Sökning: "Uppdragstaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Uppdragstaktik.

 1. 1. Svensk armékultur i förändring

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Militär kultur; uppdragstaktik; militär förändring;

  Sammanfattning : Eftersom svenska Försvarsmakten sedan slutet av Kalla kriget genomgått flera genomgående förändringar, som bland annat inneburit förändrade uppgifter, och ett närmande till Nato, finns anledning att fundera över hur det påverkat organisationskulturen. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i kulturella faktorer som har inverkan på uppdragstaktikens genomförande. LÄS MER

 2. 2. Underrättelsefunktion i en komplex och dynamisk miljö : ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Ottosson; [2018]
  Nyckelord :Underrättelsesystem; komplex; dynamisk; Weber; Mintzberg; adhokrati; ASIFU; ISR TF;

  Sammanfattning : En underrättelsefunktion som ska hantera en motståndare i en komplex och dynamisk miljö ställs inför en svår uppgift. Möjligheterna till framgång ökar om flera olika inhämtningsmetoder nyttjas i kombinerade underrättelseoperationer. LÄS MER

 3. 3. Att vinna det fria kriget : En teoriutvecklande studie av ett omtalat men outforskat doktrinärt begrepp

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Strategic interaction model; Fria kriget; gerillakrigföring; landkrigföring; manöverkrigföring indirekt metod; terräng; svag; stark;

  Sammanfattning : Det fria kriget är ett doktrinärt begrepp som beskriver hur svaga avskurna reguljära förband ska genomföra sin krigföring. Det finns ingen entydig teori som kan förklara vad som leder till framgång i denna form av krigföring då den teoretiskt ligger mellan forskningsområdena landkrigföring och små krig. LÄS MER

 4. 4. Uppdragstaktik – mer än att bara ta initiativ : En metateoretisk analys av begreppet uppdragstaktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Rebecca Fröling; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; Mission Command; John Gerring; Good Concepts; Metateoretisk analys;

  Sammanfattning : Mission command is one of the most common styles of command and control in modern armies, and much has been written about it. However, the theories have taken different turns and developed into different understandings of mission command. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktikens relevans för ledning av sjöstridskrafter : Ledningsfilosofi ur ett småstatsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Preiholt; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; manöverkrigföring; doktrin; ledning; sjöstrid; taktik; idékritik;

  Sammanfattning : För att en ledningsfilosofi ska vara relevant för marin stridsledning måste den vara optimerad förhantering av ovisshet, förmåga till ett effektivt första eldöppnande och medge förutsättningar föratt därefter fortsätta striden.Studien genomfördes för att splittringen mellan förespråkare av centraliserad- och decentraliseradledning gör det meningsfullt att studera uppdragstaktikens relevans och tillämpning för nutidasjöstridskrafter. LÄS MER