Sökning: "Uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9633 uppsatser innehållade ordet Uppfattningar.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 3. 3. "Det sitter lite i ryggmärgen" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete och deras uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Felicia Grill; Kim Bivall; [2022]
  Nyckelord :Value-based work; diversity; conditions in preschool; preschool teacher; preschool; Värdegrundsarbete; mångfald; förutsättningar i förskolan; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver värdegrundsarbetet i förskolans utbildning. Intentionen är även att belysa förskollärares uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar arbetet med att skapa en förståelse för olika värden och den mångfald som finns i samhället. LÄS MER

 4. 4. Kom alla barn : En enkät och observationsundersökning om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Stål Normark; Tsion Tesfaye; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; undervisning; samling;

  Sammanfattning : Studien undersöker inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen, där barnets rätt till inkludering är lagstadgat och framfört av flera olika styrdokument som har relation till förskolan. Inkludering är mångfacetterat och kan definieras och uppfattas på olika sätt, vilket gör det intressant att undersöka hur inkluderings begreppet yttrar sig i relation tillpedagogernas handlingar och attityder. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur i förskolan : Förskolans möjlighet att främja alla barns läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Svensson; Sofie Bäcklund; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; högläsning; förskola; allmändidaktik; litteracitet; critical literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad förståelse för förskollärares och barnskötares uppfattningar och erfarenheter av barnlitteraturens betydelse i förskolans lärmiljö i avseende att främja alla barns läslust. Studien utgick från en kvalitativ metod och det empiriska material som samlats in är baserat på beskrivningar av förskollärares och barnskötares arbete med barnlitteratur. LÄS MER