Sökning: "Uppköp"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Uppköp.

 1. 1. Uppköp eller nedköp?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viggo Bastigkeit Ericstam; Johan Eriksson; Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Företagsförvärv; Långsiktig prestation; Norden; Kvantitativ studie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inverkan av förvärv på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation. Studien kombinerar teorier om börsintroduktioners prestation på lång sikt respektive teorier om hur förvärv påverkar ett företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Organisationskulturella skillnader och dess samband med styrning : En fallstudie av ett multinationellt företag och dess uppköp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Winter; Sofia Ouchterlony; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; styrning; uppköp sammanslagningar; huvudkontor; autonomi; internationellt företagande;

  Sammanfattning : Organisationskultur, styrning och uppköp är ämnen som separat har forskats mycket kring inom internationellt företagande, men forskning som för dessa samman finns i liten omfattning. Denna studie kombinerar dessa begrepp och syftar därmed till att undersöka vilket samband skillnader i organisationskultur har med hur ett huvudkontor styr uppköpta enheter. LÄS MER

 3. 3. 99 år i arbetarrörelsens tjänst - vad hände sen? - En studie om vad som skedde med Värmlands Folkblad då den köptes upp av Nya Wermlands-Tidningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elias Andersson; Marc Skogelin; [2018-09-07]
  Nyckelord :Värmlands Folkblad; VF; Nya Wermlands-Tidningen; NWT; Uppköp; Ägarkoncentration; Kommersialisering; Kvantitativ innehållsanalys.; Värmlands Folkblad; VF; Nya Wermlands-Tidningen; NWT; Acquisition; Market concentration; Commercialization; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the acquisition of the newspaper Värmlands Folkblad by their largest regional competitor affected the content of the news in Värmlands Folkblad. These effects are studied by examining the subjects, the places and the actants that are represented in the news, before and after the acquisition. LÄS MER

 4. 4. Valfrihetssystem och Värden: En undersökning av Lagen om Valfrihetssystems värdegrund utifrån Hood och Lundqvist

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Emilsson; Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :valfrihetssystem; vård; privatisering; New Public Management; Medborgardemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Lagen Om Valfrihetssystem, en lag som reglerar uppköp av vård- och omsorgstjänster av kommuner och landsting. Uppsatsen ställer upp två idealtyper baserade på teorier av två författare, Christopher Hood och Lennart Lundqvist. LÄS MER

 5. 5. Livet efter sammanslagningen : En fallstudie om arbetssituationen efter bildandet av affärsområdet Stena Components

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Carneros; Lovisa Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership; change process; Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership och change process;

  Sammanfattning : Problematisering: Ungefär 70 procent av sammanslagningar och uppköp som genomförs runt om i världen lyckas inte nå sina uppsatta mål. Tidigare forskning har uppvisat en rad olika anledningar till detta, där förändringsarbetet har påvisats vara avgörande för tiden efter att sammanslagningen har ägt rum. LÄS MER