Sökning: "Upplevd risk"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Upplevd risk.

 1. 1. DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karolin Eriksson; Helena Wernersson; [2019-05-31]
  Nyckelord :sick leave; occupational therapy; occupational stress; work-life balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid. LÄS MER

 2. 2. Att leva i en okontrollerbar kropp : En litteraturstudie om ungdomars upplevelse av typ 1 diabetes och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Englund; Ida Hjelmqvist; [2019]
  Nyckelord :eating disorders; support; type 1 diabetes; stöd; typ 1 diabetes; ätstörningar;

  Sammanfattning : Forskning visar att ungdomar med typ 1 diabetes (T1D) har dubbelt så stor risk att drabbas av en ätstörning jämfört med ungdomar utan T1D. Dessutom ökar även mortalitet och morbiditet avsevärt hos ungdomarna med denna kombination. LÄS MER

 3. 3. Skolan, elever och livslång fysisk hälsa : En kvalitativ studie om elevers syn på livslång fysisk hälsa och skolans förmåga att lära ut den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Filip Knutsson; Markus Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Livslång hälsa; fysisk hälsa; skola; elever; upplevd fysisk hälsa; gymnasielever; self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning var att studera elevers uppfattning om livslång fysisk hälsa och skolans förmåga att lära ut den. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: 1) Vad upplever gymnasieelever att de fått med sig för kunskap om det livslånga perspektivet på fysisk hälsa från skolan? 2) Hur ser gymnasieelever på sin egen förmåga att främja sin fysiska hälsa i framtiden? 3) Hur upplever gymnasieelever de kritiska ungdomsåren med hänsyn till minskad fysisk aktivitet? Metod Studien har en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER