Sökning: "Upplysningen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Upplysningen.

 1. 1. Samuel Pepys och Pesten : Känslor i tid av kris och kaos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Hedström; [2020]
  Nyckelord :Emotional communities; Samuel Pepys; tidigmodern tid; katastrofer; pest; känslornas historia; rädsla; tidigmodern religion; upplysningen;

  Sammanfattning : This is a study of emotions in Samuel Pepys diary during the plague year 1665. The emotions is seen in both a public and a private perspective through Pepys’s written words. It examines the emotions of those who fled the plague and the those who remained in London and suggests that they may have felt the effects of the plague in different ways. LÄS MER

 2. 2. Frihet att välja - så länge du väljer rätt. En studie av religionsfriheten i 1809 års regeringsform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; konstitutionell rätt; rättsvetenskap; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1809 antogs en ny regeringsform i Sverige. En nyhet i denna var att den ålade kungen att skydda var och ens rätt till fri religionsutövning, vilket på ytan verkar innebära att religionsfrihet infördes. LÄS MER

 3. 3. Reception av europeisk straffrätt i Japan - En rättshistorisk och komparativ studie av den japanska och europeiska straffrättsutvecklingen från 1700-talet till tidigt 1900-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emi Johansson; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; straffrätt; Japan; reception; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Japans rättssystem före 1880 baserades på ett rättssystem av kinesiskt ursprung. Efter att Tokugawa-shogunatet föll 1867, genomförde den japanska regeringen en modernisering av rättssystemet genom reception av europeisk rätt. Inom straffrätten utfärdades 1880 och 1907 års Penal Code efter europeisk modell. LÄS MER

 4. 4. Vem hotar Upplysningen? : Om kunskapsproduktion i SVTs Idévärlden

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Josefine Wall Scherer; [2018]
  Nyckelord :kunskapsproduktion; upplysningen; genusvetenskap; identitetspolitik;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Media har mycket makt och inflytande över människor samt stor frihet i att framställa vissa kroppar på vissa sätt. Tolkningen är alltid vår egen men utan ett kritiskt perspektiv osynliggörs de hegemoniska diskurser som media producerar där generaliseringar och stereotypiseringar används för att bygga upp en viss bild. LÄS MER

 5. 5. 1770-talets fria marknad : En skildring om finansminister Johan Liljencrantz frisläppande av spannmålshandeln 1775 och 1780

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Wålfors; [2018]
  Nyckelord :Enlightenment; physiocracy; grain trade; agriculture; 18th century.; Upplysningen; fysiokrati; spannmålshandel; jordbruk; 1700-talet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de ideologiska motiven bakom frisläppandet av spannmålshandeln 1775 och 1780. Utgångspunkten är det funktionalistiska synssättet med handlingsaxiom inom det praxeologiska läran som komplement för att undersöka individernas situation. LÄS MER