Sökning: "Upplysningskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Upplysningskrav.

 1. 1. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter och genom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven på upplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter har varit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolag varit inblandade. LÄS MER

 2. 2. Internationella skillnader avseende upplysningskraven i IFRS 15 : En kvantitativ undersökning av svenska och brittiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Krantz; Veronica Hall Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; disclosures; disclosure requirements; IASB; FASB; IASC; IFRS; IFRS 15; intäktsredovisning; intäktserkännande; upplysningar; upplysningskrav; IASB; FASB; IASC; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny standard, IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder, implementerades nyligenför intäktsredovisning som medfört utökade upplysningskrav. Syftet med upplysningskraven äratt fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa användbar informationom intäkternas karaktär, belopp och tidpunkt samt osäkerhet som härrör från avtal med kunder. LÄS MER

 3. 3. Övergången mellan IAS 39 och IFRS 9 : en studie av övergångseffekter avseende kreditreserver hos banker i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kajsa Högemark; Beatrice Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Financial instruments; IAS 39; IFRS 9; transition effects; credit loss reserves; credit loss model; disclosure requirements; Finansiella instrument; IAS 39; IFRS 9; övergångseffekter; kreditförlustreserver; kreditförlustmodell; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Redovisning av finansiella instrument har varit omtalat de senaste åren, framför allt gällandebanker. Mellan år 2017 och 2018 skedde en övergång mellan två standarder, från IAS 39 tillIFRS 9. Anledningen till den nya standarden IFRS 9 var, dels att IAS 39 blev hårt kritiserad,och dels på grund av dess komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER

 5. 5. Efterlevnaden av IFRS i relation till goodwill för svenska börsnoterade företag : En kvalitativ studie gällande hur svenska företag efterlever IFRS upplysningskrav på nedskrivningsprövningar enligt IAS 36

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felix Helmér; Oscar Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; Efterlevnad; företagsspecifika faktorer; IAS 36; nedskrivningsprövning; lönsamhet; skuldsättningsgrad; storlek; Goodwill; IASB; Efterlevnad; företagsspecifika faktorer; IAS 36; nedskrivningsprövning; lönsamhet; skuldsättningsgrad; storlek;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur svenska börsnoterade bolag med en väsentlig andel goodwill i relation till det egna kapitalet, efterlever upplysningskraven enligt IAS 36. Hanteringen av goodwill har sedan implementering av IFRS varit en kontroversiell tillgång. LÄS MER