Sökning: "Uppsats läxor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Uppsats läxor.

 1. 1. Lärande i utmanande föräldraroller : om föräldrars lärande i föräldrautbildningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mattias Eveborn; [2021]
  Nyckelord :Behavoral Parental Training; BPT; kontextuell analys; lärande; Komet; förälder;

  Sammanfattning : Behavoral Parental Training, BPT, är en stödinsats där föräldrar till barn som ofta hamnar i konflikter lär sig strategier som minskar både föräldrars stress och barnens risk för sociala problem. Denna uppsats frågar vilka kvalitéer som kännetecknar föräldrarnas lärande genom BPT och vill därför studera, beskriva och förstå detta lärande. LÄS MER

 2. 2. Röster i skolan om avhopp från moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; avhopp; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen?Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar Tesla för att nå ut till sin publik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kandefelt; Henrik Thystrup Svantesson; Martin Wesström; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Retorik; Brand Community; Tesla; Marknadsföring; Social media; Rhetoric; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:​ How is Tesla reaching their audience? Seminar date:​ 31 may 2018. Course:​ FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors:​ Andreas Kandefelt, Henrik Svantesson and Martin Wesström. LÄS MER

 4. 4. Hur skall man egentligen vara som lärare? : En studie om lärares disciplin och makt i skolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Carl Michael Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Classroom management; Foucault; standards of conduct; ”study peace and security”.; Classrom management; Foucault; ordningsregler; ”trygghet studiero”.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är utbildningsfilosofisk studie i Foucaults anda om lärare och elevers uppfattning om vilka egenskaper, kompetenser och befogenheter som lärare behöver i sitt arbete för att skapa ordning och reda i klassrummet.Syfte är att undersöka vilka faktorer som, enligt lärare och elever, bidrar till upprätthållandet av ordning i skolan. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares förhållningssätt och praktik när det gäller läxor. : En studie om musiklärares förhållningssätt till läxor inom ämnet musik i grundskolans senare år.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anders Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Läxor Individanpassning Musiklärare;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en utvärderande kvalitativ intervjustudie bland musiklärare i Falun och Borlängeområdet i syfte att undersöka och utvärdera musiklärarnas syn på läxor samt om de individanpassar läxor. Studien avgränsas till Årskurs 7-9. Inventeringen visade att det fanns 11 kommunala skolor och 13 verksamma musiklärare. LÄS MER