Sökning: "Uppsats om mig själv"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Uppsats om mig själv.

 1. 1. No Fap - Den sexuellt frustrerade mannens räddning? : En kritisk studie om maskulinitet och mäns frivilliga avståndstagande från pornografi och masturbation i forumet Nofap.com

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Vincent von Sydow; [2020]
  Nyckelord :Nofap; Maskulinitet; maskuliniteter; sexualitet; hegemoni; homosocialitet; diskursteori; onani; masturbation; pornografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser om maskulinitet och sexualitet som förekommer i internetforumen på hemsidan Nofap.com som är en sida riktat personer med ett pornografi och onaniberoende. LÄS MER

 2. 2. Bättre att fråga tio gånger än att gå vilse en? En tolkande forskningsstudie om att leda lärande inom elithandbollen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Christoffer Landin; [2020]
  Nyckelord :Leda lärande; individualism; kollektivism; kollektivt lärande; individanpassning; tränarskap; elithandboll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetslivet och idrottslivet har mängder av beröringspunkter där lärdomar kan utvinnas från varandra. Denna uppsats ämnar därför vara gränsöverskridande i sin karaktär och med hjälp av ett kvalitativt tillvägångsätt är forskningsstudiens syfte att tolka, förstå, analysera samt förmedla vilka tänkbara förutsättningar som kan påverka elittränares möjlighet att leda lärande samt hur ett kollektivcentrerat tankesätt respektive ett individcentrerat tankesätt kan påverka hur elittränare leder lärande. LÄS MER

 3. 3. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 4. 4. …you know it´s me Cathy : Om svindlande höjder, inspiration, skapande, delande. Och rotmos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Åkerström Nurmi; [2019]
  Nyckelord :Inspiration; skapande; delande; prestationsångest; lust; didaktik; autoetnografi; rhizom; essä;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tog sin början i en vilja att få skapa och undersöka på ett lustfyllt sätt ochen vilja att göra motstånd mot det som inte kändes kreativt och lustfyllt, som istället gav mig prestationsångest.Jag har tagit inspiration från tidigare händelser och händelser som sker här och nu, tillexempel i vad jag kallar samtal, och jag gör min undersökning utifrån detta. LÄS MER

 5. 5. Att vara relevant på sociala medier : En kvalitativ studie om hur människor presenterar sig själva på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Jerome; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; relevans; fasad; grupptillhörighet; presentation; press;

  Sammanfattning : Sociala medier som datorförmedlad kommunikationsform online har 83 procent av den svenska befolkningen tagit sig an. Denna kommunikationsform har förändrat sättet som individer inte-ragerar med varandra samt hur de väljer att presentera sig själva. LÄS MER