Sökning: "Uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade ordet Uppsatser.

 1. 1. Studenternas uppsatser. När poliser får välja - vad vill man skapa vetenskaplig kunskap om? : En studie på tre års kandidatuppsatser vid Umeå universitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Pauline Sörman; [2023]
  Nyckelord :Police work; police science; candidate theses; bachelor´s degree in philosophy; police exam;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see what the students include in the area of police work and police science A summary of bachelor thesis hasn’t been done before. This thesis contribute to understand how police science in Sweden is interpreted by students at undergraduate level. LÄS MER

 2. 2. Lantmannens fina begärelser. Konsumtionen av tavlor i västra Sverige på 1700- och 1800-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vova Strömberg; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den förändrade konsumtionen av tavlor mellan 1770 och 1870 med anledning av deras tidigare status som lyxföremål och hur denna har kommit att ändras till kommoditet i hemmet. Studien har tagit avstamp i teorier om konsumtionsförändringar under 1700-talet och framåt som redogjorts för av Christer Ahlberger, och ytterligare perspektiv på auktionshandel och konsumtion från Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja. LÄS MER

 3. 3. Stress i förskolan - ökade krav, ökade sjukskrivningar : En textanalys av C-uppsaster om stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Borg; [2022]
  Nyckelord :stress; preschool; preschool teacher; child group size; staff density and curriculum requirements.; stress; förskola; förskollärare; barngruppsstorlek; personaltäthet; läroplanskrav;

  Sammanfattning : The purpose with this qualitative text analysis is to study entire written C-essays in Sweden,about stress published between 2017 and 2022. The essay is gathered from DIVA using thekeywords “stress + förskola” and “förskollärare + stress” and includes 26 essays. LÄS MER

 4. 4. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 5. 5. Materialinventering av byggnader inför rivning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evalene Israelsson; [2022]
  Nyckelord :Materialinventering; Rivning;

  Sammanfattning : Rivning av byggnader är något som ständigt försegårs i vårt samhälle. Denna rapport går in på materialinventering inför rivning av byggnader där identifiering och sortering av byggmaterial görs för att minska mängden avfall. LÄS MER