Sökning: "Urban forms"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden Urban forms.

 1. 1. Yuppien — En mycket kortlivad social typ : Från väljargrupp till epokbegrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Tobias Sundin; [2022]
  Nyckelord :yuppie; the 1980s; social types; historiography; classifications;

  Sammanfattning : The Yuppie, the Young Urban Professional, is a social type closely linked to the popular historical conception of the 1980s. The type is characterized as a young person working in banking, media or finance with expensive tastes in consumption and an individualistic, vapid mindset. LÄS MER

 2. 2. Utformning av offentliga platser för social hållbarhet : En del av den sociala handboken för Värmdö Kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ninve Janzon; [2022]
  Nyckelord :Public spaces; Social sustainability; Urban design; Värmdö; Gustavsberg; Offentliga platser; Social hållbarhet; Stadsutformning; Värmdö; Gustavsberg;

  Sammanfattning : Social hållbarhet innefattar värdegrunder som är viktiga att främja för att möta de sociala utmaningar som samhället står inför. Inom stadsplanering tar arbetet med sådana frågor ofta skepnad som visioner och mål, men vägen från dessa strategiska principer till detaljplan och slutlig projektering är inte lika tydlig. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBAR STADSPLANERING. Örebro kommuns strategier för minskad klimatpåverkan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jennifer Gustavsson; Emma Nolåkers; [2022]
  Nyckelord :implementation ambitions; roadmap 2045; climate neutral; climate impact; climate-smart; community planning; the Örebro model; master plan.; genomförandeambitioner; färdplan 2045; klimatneutral; klimatpåverkan; klimatsmart; samhällsplanering; örebromodellen; översiktsplan.;

  Sammanfattning : En femtedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn och år 2017 röstade riksdagen igenom att Sverige, senast år 2045, ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Örebro kommun har tagit fram ett eget styrdokument, Klimatstrategi för Örebro kommun, som beskriver klimatpåverkan, vad kommunen behöver göra samt vilka etappmål och delmål som finns i det geografiska området. LÄS MER

 4. 4. Gentrifying Practices Affecting Youths’ Habitats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hugo Koetsier; [2022]
  Nyckelord :Gentrification; Lived Experience; Critical Phenomenology; Renoviction; Housing Justice; Habitat; Youths; Järva; Social Sciences;

  Sammanfattning : While Sweden falls short in integrating youths growing up in segregated areas, these disadvantaged neighborhoods are more frequently imposed to profit-driven strategies that result in gentrification. This thesis aims to uncover how gentrification affects the lived experience that youths from disadvantaged areas have of their habitat. LÄS MER

 5. 5. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Nyckelord :Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. LÄS MER