Sökning: "Urban jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Urban jönsson.

 1. 1. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 2. 2. Health-promoting dense urban spaces? : people’s perception of public squares in Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Jönsson; [2021]
  Nyckelord :urban densification; ; urban density; ; the city of Malmö; ; urban planning processes; ; physical and social aspects; human health outcomes; ; environmental perception; ; crowding; stress; pleasantness; dense urban places; stress restoration; ; attention theory; restorative environment; quantitative data; qualitative data; descriptive statistics; ; thematic analysis.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Sammanfattning : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; biodiversitet; biotope area factor; miljöbyggprogram SYD; Malmö; Norra Djurgårdsstaden; Stockholm;

  Sammanfattning : Stadens grönstruktur spelar en viktig roll för att skapa livsviktiga värden i form av habitat och ekosystemtjänster i byggda miljöer. När grönytor i staden minskar på grund av förtätning ställs därför högre krav på de verktyg som används för att skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter. LÄS MER

 5. 5. Konst i stadens offentliga rum: en studie om offentlig konst och dess betydelse för människan och staden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elise Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Public space; Public art; accessibility; identity; conflict;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en fördjupad förståelse för relationen mellan nutida konst ochstadsrum. Uppsatsen fokuserar vid att se på det offentliga rummet som en social processsom produceras och reproduceras i mötet mellan människan och den fysiska platsen. LÄS MER