Sökning: "Urban studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1796 uppsatser innehållade orden Urban studies.

 1. 1. An attempt to promote ground-nesting bees in an urban landscape. Investigating the use of sand beds as a conservation effort.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Bodil Mattson; [2024-02-16]
  Nyckelord :ground-nesting bees - pollinator conservation - sand beds – conservation in urban parks;

  Sammanfattning : Pollinators provide crucial services for the ecosystems by pollinating around 80-90% of all plants. However, pollinating insects are declining worldwide which may cause a parallel decline in plant species leading to large biodiversity losses. LÄS MER

 2. 2. Hunting the hunters - Evaluating a new method of Geographic Profiling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Pröckl; [2024]
  Nyckelord :rgeoprofile; crimestat; journey-to-crime; geographic profiling; qgis; geographical profiling; Örebromannen; Kim Rossmo; David Canter; Ned Levine.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Geographic Profiling (GP) may be used when searching for an unknown offender by applying mathematical algorithms to geographical information. This thesis aimed to contribute to improvement of the efficiacy of GP’s produced by law enforcement by evaluating a the new Spaulding/Morris Centrographic (SMC)-method of GP that claims to counteract two of the main difficulties when constructing a GP in a real world investigation: 1. LÄS MER

 3. 3. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Eurenius; [2024]
  Nyckelord :Lekmiljö; naturlek; landskapsarkitektur; temalekplats;

  Sammanfattning : Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. LÄS MER

 4. 4. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 5. 5. Assessing the Effectiveness of Urban Trees with Skeletal Soils in Flood Risk Mitigation

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Molly Boberg; [2024]
  Nyckelord :Flood Management; Climate Adaptation; Nature-Based Solutions NBS ; Urban Trees; Skeletal Soil; Hydrologic Modelling; MIKE; Översvämningshantering; Klimatanpassning; Naturbaserade lösningar; Stadsträd; Skelettjord; Hydrologisk modellering; MIKE;

  Sammanfattning : With increased urbanization and climate change, heavy rainfall events and urban floods are becoming more frequent. To meet the demands for effective climate adaptation strategies and mitigation measures, Nature-Based Solutions (NBS) have received increased attention. LÄS MER