Sökning: "Ursula Sand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ursula Sand.

  1. 1. Investigations of infiltration basins at the Vomb Water Plant : a study of possible causes of reduced infiltration capacity

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Ursula Czarniecka; [2005]
    Nyckelord :artificial groundwater recharge; infiltration basin; infiltration capacity; clogging; grain size analysis; effective diameter; iron content; organic and inorganic carbon content; hydraulic conductivity; konstgjord grundvattenbildning; infiltrationsbassäng; igensättning; kornstorleksanalys; järnhalt; organisk kolhalt; oorganisk kolhalt; hydraulisk konduktivitet; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Konstgjord grundvattenbildning är en viktig teknik i vattenhushållningssammanhang och är idag en av de vanligaste och mest utbredda metoderna i världen för att öka vår grundvattenkapacitet. I många länder har den här tekniken använts under lång tid medan den i andra är i framåtskridande. LÄS MER