Sökning: "User Trust"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden User Trust.

 1. 1. Implementing and Investigating Partial Consent for Privacy Management of Android

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mohan Krishna Reddy Nallamilli; Satya Venkat Naidu Jagatha; [2022]
  Nyckelord :Partial consent; Access control; Data Privacy; Data Security; Usability Aspect;

  Sammanfattning : Background: Data privacy and security has been a big concern in recent years. Data privacy is a concern for everybody who owns a smartphone or accesses a website. This is due to the applications that have been installed on the device or the cookies that have been acquired via websites in the form of advertising cookies. LÄS MER

 2. 2. Women's perceived security in shared autonomous vehicles : The impact of identifying co-passengers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emma Sundin; [2022]
  Nyckelord :Shared Autonomous Vehicles; Ride-sharing; Women s Security; Trust; User Authentication; Mobility;

  Sammanfattning : The present thesis aims to establish ideas and technical solutions that can have a positive impact on women's perceived safety while traveling in autonomous vehicles, made for sharing with strangers. The method follows the Design Thinking model which contributes to a user-centered design approach. LÄS MER

 3. 3. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Nyckelord :Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Sammanfattning : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa i grundskolan : Design för att förebygga psykisk ohälsa hos grundskoleelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linn Otendal; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; primary school; sensitive target group; user-centered design; product design; Psykisk ohälsa; grundskola; känslig målgrupp; användarcentrerad design; produktdesign;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst bland barn och unga. Tidigare forskning visar på vikten av att fokusera på att förebygga detta i tidig ålder då det har visat minska förekomsten av psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER