Sökning: "Uses- and Gratifications"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Uses- and Gratifications.

 1. 1. News Media Consumption among Ideologically Leaning Groups. Examining the use of Alternative Media- and Mainstream Media.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marigona Marniku; [2021-07-30]
  Nyckelord :News media consumption; News media; ideologically leaning groups; Leaning groups; Ideology;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the investigation of news consumption among ideologically leaning groups. The high choice media environment has led to people turning to multiple media choices and numerous alternative media outlets. LÄS MER

 2. 2. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 4. 4. Tinder Communication In The Time of COVID-19

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Michael Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; COVID-19; Mediatization; Uses and Gratification Theory; Affordance Theory; Dating; Dating apps; Catfishing; Ghosting; Gender Blindness; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study researches communication 2020-2021 via the Tinder dating app in Sweden during the COVID-19 pandemic, using a framework of mediatization, uses and gratification theory and affordance theory. Data collection was performed using qualitative interviews via Zoom video calls with respondents based in Sweden and findings were analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Medievanor från en stängd värld i en pandemi : En kvalitativ studie om studenter på Linnéuniversitetets medievanor under COVID-19.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fastmarken Anton; Khrinde William; [2021]
  Nyckelord :covid 19; pandemi; sociala medier; digitala medier; medieanvändning; uses and gratifications; intervjustudie; tematisk analys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine young adults media behaviors during the times of the covid-19 pandemic. Qualitative interviews were conducted with five men and five women studying at Linnaeus University in Kalmar. The theoretical framework used are Uses and Gratification and New media theory. LÄS MER