Sökning: "Utåtriktad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Utåtriktad.

 1. 1. Utåtriktad och motståndskraftig: En undersökning av extroverta individers nivå av resilience och emotionsregleringsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Berggren; Joakim Welwert; [2020]
  Nyckelord :Emotionsreglering; emotion regulation; resilience; extraversion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersökte förhållandet mellan extraversion och resilience, resilience och emotionsreglering, extraversion och emotionsreglering, samt emotionsregleringens mediering av förhållandet mellan extraversion och resilience. Urvalsgruppen var studenter vid Lunds Universitet i Sverige, en population som tidigare inte undersökts i detta sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Hällberg; [2019]
  Nyckelord :klonarkiv; äpple;

  Sammanfattning : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. LÄS MER

 3. 3. En revisors trovärdiga image

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amra Feratovic; Lina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Trovärdig; image; individperspektiv; revisionsbranschen; attribut; demografiska aspekter;

  Sammanfattning : En revisors trovärdiga image är ett viktigt ämne att studera eftersom revisorer måste veta vad som krävs för att de ska framstå som trovärdiga inom revisionsbranschen. Det är även särskilt viktigt ur ett individperspektiv, där olika individers personligheter kan påverka vad som anses vara en trovärdig image. LÄS MER

 4. 4. Kan personlighetsdraget extroversion-introversion förklara livstillfredsställelse hos svenska studenter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Pontus Gustafsson; Joline Persson Herneld; [2017]
  Nyckelord :femfaktorteorin; extroversion; introversion; känsla av sammanhang; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : För att uppnå självförverkligande är det generellt fördelaktigt att vara initiativtagande,utåtriktad och pratglad, snarare än tillbakadragen, tystlåten och eftertänksam. Har dessa olikapersonlighetsegenskaper betydelse för människors välmående? Syftet med denna studie varatt undersöka 1) om personlighetsdraget extroversion-introversion kan förklaralivstillfredsställelse och känsla av sammanhang (KASAM) hos svenska studenter och 2) omKASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion-introversion ochlivstillfredställelse. LÄS MER

 5. 5. Stadsarkiv i ny kostym : arkivanställdas upplevelser av den utåtriktade verksamheten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Pernilla Deponte; [2016]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; Stadsarkiv; Arkivarier; Utåtriktad verksamhet; Arkivanställda; Arkiv; Arbetsmiljö ALM; Archival science; City Archives; Archivists; Outreach activities; Archives employees; Archives; Working environment; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the government's report Arkiv för alla –nu och i framtiden from 2002, one of the goals was to increase public understanding and interest of the archives as a source of information and knowledge. To do this, the report concludes that the archives have to become more visible and more accessible to the public. LÄS MER