Sökning: "Utökad Samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Utökad Samverkan.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelse kring samverkan mellan slutenvård och primärvård : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hind Al-suhaili; Johanna Eberle; [2023]
  Nyckelord :Experience; Healthcare staff; Collaboration; Cooperation; Discharge planning; Upplevelse; Vårdpersonal; Samverkan; Samarbete; Utskrivningsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I framtiden kommer befolkningens vårdbehov öka. För att möta detta ökade vårdbehov ställer vården om till god och nära vård. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete i skolan : En fenomenografisk analys av skolpersonals uppfattningar kring behovet av skolsocialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Berneklint Stenberg; Petronella Sjödén; [2023]
  Nyckelord :Skolsocialt arbete; resiliens; uppfattningar; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att allt fler barn och unga rapporterar psykisk ohälsa. Trots detta har forskning kring en utökad och utvecklad elevhälsa fått lite utrymme och arbetsbelastningen hos skolpersonal ökat. LÄS MER

 3. 3. Men hallå det ingår i mitt jobb : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares syn på samarbete med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Sonnhag; Hanna Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; habitus; samverkan; studie- och yrkesvägledare; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt för unga att orientera sig bland möjliga framtidsvägar, därför finns studie- och yrkesvägledare som stöd i grundskolan. Vårdnadshavare kan vara betydelsefulla i ungdomars beslutsfattande. Vi blev därför nyfikna på om, och i så fall hur, vårdnadshavare kan engageras på ett positivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Att använda e-hälsoverktyg i behandlingsarbete : En kvalitativ studie som beskriver behandlares erfarenheter av välfärdsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Linda Linnéa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Welfare technology; Social workers; e-health tools; Addiction units; Välfärdsteknik; Behandlare; E-hälsoverktyg; Missbruks- och beroendevården;

  Sammanfattning : Ett folkhälsoarbete inriktas på hälsofrämjande- eller förebyggande insatser vilket kan ske på lokal nivå mot den enskilde individen. Missbruks- och beroendevården ansvarar för att ge stöd och behandling till personer som har ett missbruk eller beroende av ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Orosanmälning av barn som far illa : Hinder och möjligheter för professionella med anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Frida Dahlborg; Stina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Reporting concerns; duty to report; child protection; children in harm s way; collaboration; Orosanmälan; anmälningsplikt; barnskydd; barn som far illa; samverkan;

  Sammanfattning : Professionella som möter barn i sitt arbete har en absolut anmälningsplikt att orosanmäla vid misstanke om att ett barn far eller riskerar att fara illa enligt 14:1 SoL. Syftet med studien är att undersöka hinder och möjligheter för anmälningspliktiga att göra en orosanmälan, undersöka hur de skattar sin kunskap kring anmälningsplikten och samarbetet med socialtjänsten. LÄS MER