Sökning: "Utanförskap kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Utanförskap kriminalitet.

 1. 1. Mediernas sätt att dra alla över en kant : En kvalitativ innehållsanalys om hur medier framställer delar av samhället och aktivt är med och skapar stereotyper

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Adi Basic; [2021]
  Nyckelord :media stereotyper förorten;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på 15 stycken artiklar från två av Sveriges största nyhetsmedieroch har som syfte att undersöka samt belysa hur medier/journalistik bidrar till att skapauppfattningar om delar av samhället, som i denna uppsats är förorten och hur deskapar/bekräftar de stereotyper som finns i samhället. I studien har delar från de 15artiklarna undersökts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att få en djupareuppfattning kring ämnet och ett klarare resultat i hur medier kan skapa uppfattningaroch bidra till stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. Vägen in till samhället : - Erfarenheter av återintegration efter avtjänat fängelsestraff

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Haija Jameel; [2021]
  Nyckelord :Återintegration; kriminalitet; exkludering; förutsättningar vid frigivning; socialt kapital; re-integration; crime; social exclusion;

  Sammanfattning : Studien undersöker tidigare kriminellas upplevelser av problem, svårigheter att integreras i samhället efter avtjänat fängelsestraff och vad för strategier som tagits till för att öka möjligheten för återintegration. Studien är av kvalitativ ansats och har bestått av semi-strukturerade intervjuer med fem individer som avtjänat flera fängelsestraff och som i dag känner sig integrerade i samhället. LÄS MER

 3. 3. Ungdomskriminalitet på Ålidhem : En kvalitativ studie om ungdomskriminalitetens orsaker och det förebyggande arbetet på Ålidhem i Umeå

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abed Alturk; Simon Gebregziabher; [2021]
  Nyckelord :ungdomskriminalitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks unga män i åldern från 18 - 30 år och deras uppfattningar kring Ålidhemsområdets brottsutveckling. Nyckelord vi har använt oss utav är ungdomskriminalitet, utsatta områden och segregation. Denna studie har en kvalitativa ansats av data som samlades in från sex olika respondenter. LÄS MER

 4. 4. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER