Sökning: "Utbildning. Insats. Rotationsutbildning. Idealtypsanalys. Vidmakthålla kunskap. Minne. In-lärning. Pedagogik."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Utbildning. Insats. Rotationsutbildning. Idealtypsanalys. Vidmakthålla kunskap. Minne. In-lärning. Pedagogik..

  1. 1. Förberedelse för insats - slut vid rotation? : En analys av utbildningsstödet före och under internationell insats

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Roger Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Utbildning. Insats. Rotationsutbildning. Idealtypsanalys. Vidmakthålla kunskap. Minne. In-lärning. Pedagogik.;

    Sammanfattning : Erfarenheter i Försvarsmakten påvisar att glapp föreligger, mellan vad som skulle kunna definieras som Försvarsmaktens koncept för att säkerställa internationellt insatta förbands stridsvärde avseende kunskaper och färdigheter och stödet förbanden själva upplever sig behöva, inför och under genomförande av internationell insats.   Studien utgår från forskning och teoribildningar om lärande och minne, beskriver och analyserar utifrån dessa Försvarsmaktens ”koncept” för att säkerställa soldaters kompetens under tiden de genomför internationell tjänst. LÄS MER