Sökning: "Utbildningsdebatt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Utbildningsdebatt.

 1. 1. Dags att ta plats i katedern – en hermeneutisk studie av katederundervisningsbegreppet på en mediearena

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Rådegran; [2018-10-25]
  Nyckelord :Katederundervisning; utbildningsdebatt; humankapital; bildning; hermeneutik; läroplansteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the concept of ’katederundervisning’ (teacher-centeredteaching) in an educational debate that took place in the Swedish daily paper DagensNyheter in 2011. 2011 was the year of a comprehensive educational reform, and thedebate in question started with an article written by then minister of education and calledout the need of more ’katederundervisning’ in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Läroboksbaserad eller lärobokslös matematikundervisning? : En inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid val av undervisningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Camilla Andersson; Monica Häggström; [2009]
  Nyckelord :Lärare; matematikundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid valet att undervisa läroboksbaserat eller lärobokslöst i matematik. Undersökningen riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som arbetar med matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Skolan i Dagens Nyheter : Specialpedagogik, politiska intentioner och mediaspråk - en textanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Hallström; Nina Tegar; [2008]
  Nyckelord :Education debate; media; text analysis; teacher; school.; Utbildningsdebatt; media; textanalys; specialpedagogik; skola.;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete skrivs inom specialpedagogik som fördjupningsspecialisering, därför ligger fokus på specialpedagogik som verksamhetsfält, diskurs och som synsätt.I Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter har det länge förts en livfull diskussion angående skolan och dess aktörer. LÄS MER