Sökning: "Utbildningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 5172 uppsatser innehållade ordet Utbildningsvetenskap.

 1. 1. Förskollärarens syn på närvaro i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Hjärtquist; Kristin Jensen; [2022]
  Nyckelord :Presence; preschool theachers’ approach; relationship building; relational pedagogy; Närvaro; förskollärarens förhållningssätt; relationsskapande; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förhållningssätt som förskollärare väljer att använda i sitt relationsskapande med barnen på förskolan. Våra frågeställningar i studien var: Hur ser förskollärarna på deras relationella närvaro tillsammans med barnen på förskolan? Vilka aspekter påverkar förskollärares olika förhållningssätt till hur de prioriterar sin egen närvaro med barnen på förskolan? Studien är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 2. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om förskollärares erfarenheter av att skapa eninkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Gyllenskepp; Linnéa Palmu; [2022]
  Nyckelord :Children with special needs; exclusion; inclusion; special education; preschool; preschool teachers experiences; Barn i behov av särskilt stöd; erfarenheter; exkludering; förskola; förskollärares specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan har alla barn rätt till en likvärdig utbildning och att få sina behov tillgodosedda. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av barn i behov av särkilt stöd och för hur de arbetar för att inte exkludera dessa barn. LÄS MER

 3. 3. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla barn? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; Elin Viberg; [2022]
  Nyckelord :Categorical perspective; inclusion; preschool teacher; relational perspective; special needs.; Förskollärare; inkludering; kategoriska perspektivet; relationella perspektivet; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares olika uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Inom förskolan finns det olika utmaningar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. En av utmaningarna handlar om svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. "Jag måste känna mig trygg i att Emil får det han behöver fast inte hans föräldrar är där" : En undersökning om hur vårdnadshavare till barn i varaktigt behov av särskilt stöd ser på tillitsfulla relationer mellan förskola och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Brindholm; Linda Engh; [2022]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; tillit; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : För att det ska gynna alla barn i förskolan behöver förskolepedagogerna kunna skapa tillitsfulla relationer till hemmen och betydelsen av tillit i relationen till vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd framhålls i både forskning och styrdokument. Den här undersökningens syfte har därför varit att åskådliggöra vårdnadshavares uppfattningar av tillit i relationen mellan förskola och hem, med ett särskilt fokus på faktorer hos förskolepedagogen. LÄS MER