Sökning: "Utbrändhet"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet Utbrändhet.

 1. 1. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 2. 2. Den smärtsamma verkligheten : En enkätstudie om sjuksköterskans stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Albertsson; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; allmänsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket innebär ofta långvarig stress och bristfällig arbetsmiljö. Personalbrist, hög arbetsbelastning och bristande inflytande på arbetsplatsen är orsaker till att sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket. För lite forskning gällande den upplevda stressen på arbetsplatsen inom sjuksköterskeyrket råder. LÄS MER

 3. 3. Schemalagd utbrändhet : Risker och konsekvenser med verksamhetsstyrd schemaplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmie Edin; Johanna Nyman; [2019]
  Nyckelord :nurse; burnout; work environment; stress; sleeping problems; risk factors; sjuksköterska; utbrändhet; arbetsmiljö; stress; sömnproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Sjukskrivning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte något konkret svar på varför. Inom den forskning som finns anges ofta sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor för både stress och utbrändhet. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 5. 5. Krav eller resurs? En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever arbetskrav och arbetsresurser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Andersson; John Björkhem; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Resurs; Krav; COPSOQ; utbrändhet; skola; job demand resource modell; JD-R; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar med utgångspunkt i JD-R (Job Demand-Resources) modellen som tolkningsmodell att pedagoger kan uppleva krav (job demands) som både krav och resurs, detta utifrån en individuell bedömning av situationen. Den visar även att dessa upplevelser är dynamiska och kan ändra sig över tid. LÄS MER