Sökning: "Uteförskola"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Uteförskola.

 1. 1. ”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Misbah Rashid Najam; Malin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom observationer och intervjuer synliggöra hur en uteförskola bedriver sin verksamhet samt huruvida det pedagogiska arbetet skiljer sig från traditionell förskoleverksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus. Bakgrunden för examensarbetet är att vi har tidigare erfarenheter av att utomhusvistelsen inte används lika pedagogiskt som inomhusvistelsen. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbetssätt med motorik i förskolan : Barns möjlighet till rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emelia Jarleberg; Linda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Pedagog; Motorik; Motorisk träning; Motorisk utveckling; Förskola;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap om hur några pedagoger arbetar med motorik i förskolan. Den synliggör hur varje förskola som ingår i studien arbetar utifrån de förutsättningar som de har. Studien visar på vilka sätt och med vilka hjälpmedel pedagogerna stimulerar barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 3. 3. Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hellqvist; Nicole Fredholm; [2016]
  Nyckelord :Kapital; Klass; Intersektionalitet; Uteförskola; Ur och skur;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi sett att begreppet ”en förskola för alla” inte korrelerar med en uteförskola med de krav som de ställer på barnens utrustning. Syftet med denna uppsats är att se denna problematik ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik : Barns uppfattningar om att gå på en uteförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Caroline Borgström; [2015]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; uteförskola; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Med bland annat Anders Szczepanskis avhandling Handlingsburen kunskap som bakgrund är mitt syfte att undersöka hur barn uppfattar sin uteförskola. För att nå studiens syfte och få svar på och dess frågeställningar har jag valt att studera olika forskningsrapporter av huvudsakligen Anders Sczepanskij som är en av de främsta forskarna inom utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Frisk luft och smuts under naglarna : En enkätundersökning om varför föräldrar väljer en förskola med inriktningen I ur och skur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Julia Johansson; [2015]
  Nyckelord :Friluftsfrämjandet; Parents choice; outdoor preschool; outdoor education; Friluftsfrämjandet; föräldrars val; uteförskola; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka varför föräldrar väljer att ha sitt barn på en I ur och skur-förskola. Är det föräldrarnas eget intresse eller värderingar som påverkar valet? I litteraturen framkommer det att den vanligaste orsaken till val av förskola är att förskolan ligger nära hemmet. LÄS MER