Sökning: "Utmaningar 5"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden Utmaningar 5.

 1. 1. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
  Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

  Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER

 2. 2. Vem ska ta hand om oss? : En kvantitativ studie om hållbar psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecylia Torba; Sibel Dikkaya; [2022]
  Nyckelord :elderlycare; psychosocial work environment; sustainability; social work; Socialt arbete; äldreomsorg; psykosocial arbetsmiljö; hållbarhet;

  Sammanfattning : Undersköterskor och vårdbiträde inom äldreomsorgen arbetar med att skapa trygga och meningsfulla förhållande för äldre människor som är i behov av omsorg. Framtida utmaningar kommer att ställa höga krav på omsorgspersonal, därför är syftet med detta arbete att undersöka omsorgspersonalens upplevelser om sin egen psykosocial arbetsmiljö för att kunna öka kunskapen om vad som kan bidra till att den blir hållbar över tid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Nyckelord :urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Sammanfattning : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. LÄS MER

 5. 5. Hur kan utmaningar inom riskhantering hanteras med business intelligence : Effektivisera presentation av data och beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellen Ahlrik; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; beslutsfattarstöd; informationssäkerhet; riskhantering; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Detta kapitel ger en kort sammanfattning av hela arbetet. Där problemet och resultatet presenteras för att ge läsaren en grundläggande bild till hela arbetet.  Idag sker en snabb globalisering av IT. I takt med denna snabba globalisering ökar även hotet mot informationssäkerheten. LÄS MER