Sökning: "Utomhuspedagogik och barns välbefinnande"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Utomhuspedagogik och barns välbefinnande.

 1. 1. Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom : Förskollärares interaktiva arbete för hälsa och välbefinnande vid utelekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Söderkvist; [2018]
  Nyckelord :Body awareness; environment; health; well-being; Hälsa; kroppskännedom; miljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sätt som undervisning beskrivs i utemiljön och uteleken för att främja barns hälsa och kroppskännedom. Studien har en fenomenografisk ansats och det har genomförts halvstrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Om vi inte går ut blir vi gnälliga : en studie om utevistelse på förskolans gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Ahlgren-Wallin; Frida Allhage; [2018]
  Nyckelord :Utevistelse; utomhuspedagogik; förskola; förskolegård;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård. LÄS MER

 3. 3. Barns lärande i uterummet : En kvalitativ studie om förskolläraresuppfattningar av utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lina Grané; Neta Johansson; [2015]
  Nyckelord :Barns hälsa; barns lärande; förskollärare; lärande ute; utevistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa förskollärares uppfattningar av utomhuspedagogik.Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på hälsa?och Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på lärande? För att få svar påfrågeställningarna användes en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik : Några tankar om utomhuspedagogik och utevistelsens betydelse för barns välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Lyrstrand; [2014]
  Nyckelord :hälsa; rekreation; utomhuspedagogik; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidspedagoger använder utomhuspedagogik i sitt arbete, tankarna bakom, och hur de ser på utevistelse i relation till barns välbefinnande. I processen har det funnits en fallstudie där forskarna beskriver naturens inverkan på vår hälsa samt några argument för utomhuspedagogik från läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik- en naturlig upplevelse

  C-uppsats,

  Författare :Titti Perldal; [2011]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; kognitiv; motorik; häl;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur utomhuspedagogik kan bidra till barns lärandeoch utveckling. Genom att empiriskt undersöka hur verksamma pedagoger samt forskare uttrycker sig kringutomhuspedagogik vill vi ta reda på om de anser att utomhuspedagogik kan bidra till barns lärande ochutveckling och i så fall på vilket sätt?Frågeställningar: Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har på barns utvecklingoch lärande?Vilken inverkan anser verksamma pedagoger att utomhuspedagogik har för verksamheten?Metod: Vi valde att göra samtalsintervjuer med fyra verksamma pedagoger på fyra förskolor. LÄS MER