Sökning: "Utvidgat rökförbud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Utvidgat rökförbud.

  1. 1. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
    Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER