Sökning: "Välbefinnande arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Välbefinnande arbetsplats.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av vad som kan öka psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emma-Linnéa Hagfalk; [2021]
  Nyckelord :Välbefinnande; upplevelse; arbetsplats; salutogent;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vad kvinnliga medarbetare upplevde ökade deras psykiska välbefinnande på arbetsplatsen ur ett salutogent perspektiv. Tidigare forskning har visat att välbefinnande på arbetsplatsen är viktigt både för den enskilda individens välbefinnande i stort och för organisationens produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Anh Dinh; Jenny Pho; [2020-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade stressfaktorer; sjuksköterskor; stress; arbetsplats; arbetsrelaterad stress; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som har hög förekomst av stress ochstressjukdom. Att bli utsatt för stress skapar ohälsa hos sjuksköterskan, men kan ävenäventyra patientsäkerheten. Det är därför viktigt att känna till vilka arbetsrelaterade faktorersom kan bidra till utveckling av stress. LÄS MER

 3. 3. Skiftgång, värk och brist på motivation : En intervjustudie om fabriksanställdas syn på hälsa och vilka förutsättningar de anser att de behöver för att leva ett hälsosamt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Factory; health; health promotion; motivation; physical activity; Fabrik; fysisk aktivitet; hälsa; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är studera fabriksanställdas upplevelse av hälsa och vilka förutsättningar de anser att de behöver för att leva ett hälsosamt liv. Sex personer som arbetar på fabrik har intervjuats utifrån dels den Salutogena teorin samt stöd i Självbestämmande teorin. LÄS MER

 4. 4. En socialsekreterares välbefinnande : en studie om socialsekreterares psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Olofsson; Felicia Ketola; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få kunskap om hur socialsekreterare inom kommunal socialtjänst upplever sin psykiska hälsa relaterat till sin arbetsplats samt att undersöka vilka utmaningar som kan finnas i arbetet som socialsekreterare. Insamlingen av data har gjorts via kvalitativa enkäter som skickades ut till sex informanter där samtliga är yrkesverksamma socialsekreterare inom fem kommuner i norra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuter i kommunal hälso- och sjukvård : En tvärsnittsstudie om psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Enell; Nathalie Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :health enhancement; job satisfaction; occupational therapy; salutogenesis; SOC; arbetsterapi; arbetstillfredsställelse; hälsofrämjande; KASAM; salutogenes;

  Sammanfattning : Forskning har visat att arbetstillfredsställelse inom vårdyrken kan vara en källa till tillfredsställelse, en indikator på god psykosociala arbetsmiljön, och till och med öka anställdas välbefinnande. Detta i och med vetskapen kring de positiva effekterna av mänskliga möten. LÄS MER