Sökning: "Vänern"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Vänern.

 1. 1. Diet hos lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) i Vänern: Kompletterande perspektiv i en ekosystembaserad fiskförvaltning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Nils Nyquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap om fiskars diet är viktigt för att kunna bedriva en ekosystembaserad fiskförvaltning. I Sveriges största sjö Vänern lever glacialrelikta stammar av lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) som enligt Natura 2000 har särskilt bevarandevärde och därför är föremål för riktade förvaltningsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Occurrence of organic micropollutants and hormones in Swedish surface water

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Forsberg; [2022]
  Nyckelord :surface water; wastewater; SPE; pharmaceuticals; target analysis; ytvatten; avloppsvatten; SPE; läkemedel; målanalys;

  Sammanfattning : The occurrence and source distribution of organic micropollutants (OMPs) have been investigated in Swedish surface waters, in 23 rivers connected to the lakes Vänern, Vättern and Mälaren, 3 Wastewater treatment plants (WWTPs) and 3 Drinking water plants (DWTPs) located in the middle of Sweden was sampled. Compounds such as pharmaceuticals, industrial chemicals, pesticides, personal care products, hormones, Per- and polyflouroalkyl substances (PFASs), isoflavones, stimulants and parabens were selected. LÄS MER

 3. 3. Översvämningskartering av Sannakajen i Kristinehamn vid höga vattennivåer i Vänern : Baserad på högupplöst höjdmodell fotogrammetriskt beräknad från bilder insamlade med UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alva Nykvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översvämningar är naturfenomen som väntas bli vanligare i framtiden i och med de klimatförändringar världen står inför. För att skydda urbaniserade områden har EU tagit fram ett direktiv där områden med stor översvämningsrisk ska lokaliseras, riskbedömas och förebyggande åtgärder ska utföras. LÄS MER

 4. 4. Riskkommunikation och tidiga varningssystem : Hur kommuner och länsstyrelser runt Vänern kommunicerar varningar och översvämningsrisker med varandra och SMHI

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida-Maria Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Flood risk; communication; preparedness; early warning system; Översvämningsrisk; kommunikation; beredskap; tidiga varningssystem;

  Sammanfattning : Climate change affects Sweden by causing mild winters and increased precipitation during the winter season. This will affect the risk for flooding in areas close to water. Flood warnings mean to mitigate and prevent damages that may occur due to flooding. LÄS MER

 5. 5. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER