Sökning: "Värdegrund"

Visar resultat 21 - 25 av 1039 uppsatser innehållade ordet Värdegrund.

 1. 21. Ett ämnesområde för religionskunskap och värdegrundsarbete? : En kvalitativ studie om hur lärare kan undervisa samt bemöta elevers värderingar om sexualitet och sexuella läggningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Cederholm; [2019]
  Nyckelord :values; teachers; religion; sexuality; sexual orientation; Värdegrund; värderingar; sexuella läggningar; lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Att pendla eller inte pendla? : Vilka faktorer är avgörande för att kunna attrahera arbetare och/eller tjänstemän till ett arbete med pendlingsavstånd?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Axelsson; Louise Torevik; [2019]
  Nyckelord :Arbetare; tjänstemän; arbetstagare; medarbetare; organisation; företag; pendling; Attraktivt arbete; Attractive work model; livspussel; Work-life balance; Employer branding.;

  Sammanfattning : Brist på arbetskraft som matchar arbetsgivarens behov gör konkurrensen om rätt kompetens stor. Det gör att organisationer kan behöva locka sökande bosatta på annan ort. Det krävs också att arbetsgivaren kan locka med rätt komponenter vilka kan skilja sig beroende på tjänst och livssituation. LÄS MER

 3. 23. Med de demokratiska glasögonen på : Hur fungerar fostran till goda och aktiva medborgare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Listerman Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur undervisningen, i ämnet samhällskunskap iårskurs 4-6, styrs och formas av styrdokumenten samt hur lärarna kan bidra till att utvecklaeleverna till framtida demokratiska samhällsmedborgare. Studien består av tre olika metoder. LÄS MER

 4. 24. Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ekelund Acolatse; Emma Ahlm; [2019]
  Nyckelord :Etikdidaktik; religionsundervisning; skola och värdegrund;

  Sammanfattning : I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. LÄS MER

 5. 25. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER