Sökning: "Värdepapper"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Värdepapper.

 1. 1. Green Cloud Transition & Environmental Impacts of Stock Exchanges : A Case Study of Nasdaq, a Global Stock Exchange Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Green cloud; Environmental impacts; Environmental footprint; Financial services; Stock exchanges; Cloud transitions; Multi-level perspective; Molntjänster; Grön molntjänst; Miljöpåverkan; Miljöavtryck; Finansiella marknader; Börser; Molnövergång; Multi-Level Perspective;

  Sammanfattning : To address the issues of climate change and reduce the emissions released into the atmosphere, society and companies, including the financial markets, need to adjust how they act and conduct business. The financial markets are vital in the transition towards a more sustainable society and stock exchanges are a central actor to enhance green finance, enabling green securities to be traded. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 3. 3. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar : Är de att anse som lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Söderblom; [2020]
  Nyckelord :Paketering; fastighetspaketering; oäkta bostadsrättsföreningar; äkta bostadsrättsföreningar; andelsklassificering; lagertillgång; lagertillgångar; kapitaltillgång; kapitaltillgångar; yrkesmässig handel; rörelse; byggnadsrörelse; handel med fastigheter; handel med bostadsrätter; handel med värdepapper; värdepapper; rörelsekriterier; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning; näringsbetingade andelar; andelar;

  Sammanfattning : Det har varit möjligt att paketera tillgångar i bolag sedan reglerna om näringsbetingade andelar infördes år 2003. Att paketera en tillgång i ett bolag innebär att det bolag som äger tillgången placerar denna i ett helägt dotterbolag, exempelvis genom en underprisöverlåtelse, för att sedan avyttra andelarna i dotterbolaget istället för att sälja tillgången direkt. LÄS MER

 5. 5. Mixed Integer Linear Programming for Allocation of Collateral within Securities Lending

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Martin Wass; [2020]
  Nyckelord :Collateral; collateral management; optimisation; mixed integer linear programming; collateral allocation; opportunity cost; triparty collateral management; counterparty risk; Säkerheter; säkerhetshantering; optimering; blandat-heltal linjär programmering; alternativkostnad; motpartsrisk; tripartykostnad;

  Sammanfattning : A mixed integer linear programming formulation is used to solve the problem of allocating assets from a bank to its counterparties as collateral within securities lending. The aim of the optimisation is to reduce the cost of allocated collateral, which is broken down into the components opportunity cost, counterparty risk cost and triparty cost. LÄS MER