Sökning: "Värdering av arbete och resultatet"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Värdering av arbete och resultatet.

 1. 1. Metoder för inventering av väg : Vid Ramböll Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mingjiao Huang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Ramböll RST i Luleå. Syftet har varit att beskriva metod och process för arbetet med väginventering. Det har lagts särskild vikt vid att beskriva för- och nackdelar med nuvarande metoder. LÄS MER

 2. 2. Operativa beslut inom byggsektorn med hjälp av LCC-utvärdering

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Signe Ivansson; Kajsa Starck; [2019]
  Nyckelord :LCA; LCC; sustainable building; monetary value of environmental impact; LCA; LCC; Hållbart byggande; Monetär värdering av miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en stor brist på kunskap om att översätta klimatpåverkan till ett monetärt värde. Forskare har under flera decennium studerat och forskat inom området och tagit fram flera metoder och verktyg inom LCC (Livscykelkostnad). LÄS MER

 3. 3. En studie om kontextuella faktorers påverkan vid värderingen av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Miletić; Kajsa Östman; [2019]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Identifierbara immateriella tillgångar; Värdering; Revisorer; Kontextuella faktorer; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att det råder en problematik kring värderingen av immateriella tillgångar. Problematiken grundar sig i att det inte finns en vedertagen metod att förlita värderingen på, samt att postens komplexa identitet medför att värderingen i en viss utsträckning behöver baseras på tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar om fostran i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Johansson; Sabrina Johansson; [2019]
  Nyckelord :fostran; förskola; pedagog; barn; normer; värdering; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers olika uppfattningar om fostran i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fokus på fem pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Materialet har analyserats och tolkats utifrån de teoretiska begreppen normer, motstånd och normalitet. LÄS MER

 5. 5. Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Håkan Skyttmo; [2018]
  Nyckelord :Teknologistrategi; Ramverk; Technology Audit; Marketing Audit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. LÄS MER