Sökning: "Värdering av arbete och resultatet"

Visar resultat 21 - 25 av 64 uppsatser innehållade orden Värdering av arbete och resultatet.

 1. 21. Företagsvärdering utifrån två perspektiv –En analys av olika värderingsmodellers på två fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gårdström; Carl-Fredrik Fock; [2014-01-30]
  Nyckelord :Företagsvärdering; värdering; kassaflöden; DCF-modell; substansvärdering;

  Sammanfattning : Backgrund och Problem: I dagens globala miljö där företag köp och säljs kontinuerligt ärvärderingen en av grundpelarna. Värderingen består av en mängd olika komponenter där manskiljer på den fundamentala och tekniska analysen. LÄS MER

 2. 22. Medelmåttornas gymnasieskola: decentraliseringens inverkan på läraryrkets profession

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonathan Larsson; [2014]
  Nyckelord :Decentralisering; kommunalisering; professionalism; skolmarknad; lärares arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta del av gymnasielärares upplevelser och erfarenheter av den decentraliseringsprocess som kännetecknade skolverksamheten under 1990-talet. Närmare bestämt undersöks hur läraryrket som profession kom att förändras utifrån faktorer såsom kunskapssyn, självständighet i arbetet samt möjligheten att stänga verksamheten gentemot extern kontroll. LÄS MER

 3. 23. Pricken över i:et : En designpedagogisk undersökning om hur presentation och rum kan ha betydelse för hurelever värderar och reflekterar över sina egna bilder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefin Melander; [2014]
  Nyckelord :Utställning; Värdering; Reflektion; Elevbilder; Lärprodukt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning om elevers syn på sina egna bilder och vad somhänder med den när bilderna presenteras i en utställning.Syftet med studien är att undersöka på vilket vis en utställning av elevers bilder kan habetydelse för hur eleverna reflekterar över sitt arbete och på så vis även ha betydelse förlärprocessen. LÄS MER

 4. 24. Successiv vinstavräkning - Hur ska värderingen ske skatterättsligt respektive civilrättsligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Ekenberg; [2014]
  Nyckelord :civilrätt; skatterätt; successiv vinstavräkning; färdigställandemetoden; pågående arbete; löpande räkning; fast pris; byggföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under årens gång har reglerna varierat när det gäller hur pågående arbeten ska värderas, både när det gäller civilrätten och skatterätten. Bland byggföretag användes tidigare färdigställande¬metoden, vilken fortfarande kan användas, i de fall företag inte tillämpar successiv vinstavräkning. LÄS MER

 5. 25. Skattemässiga skillnader mellan regelverken K1, K2 och K3

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emelie Timmerfors; [2014]
  Nyckelord :skatt; K-projekt; beskattningsprinciper; redovisningsprinciper; god redovisningssed;

  Sammanfattning : År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden ett projekt kallat K-projektet. Projektet innebär att företag delas in i fyra olika kategorier K1,K2, K3 och K4 där var kategori har sina specifika redovisningsregler. Regelverken skall också enligt BFN tillämpas i sin helhet utan avvikelser. LÄS MER