Sökning: "Värderingar och tankesätt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Värderingar och tankesätt.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2018]
  Nyckelord :genusperspektiv; kön; feminism; feministisk teori; offentlig miljö; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektutbildningen saknar en övergripandegenusanalys på det arbete som utförs i rollen som landskapsarkitekt. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hurdagens normer påverkar arbetet som landskapsarkitekt och vad det får för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Scania Production System : En kartläggning av Scania Production System och dess utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :George Tabib; Jonathan Awrohum; [2017]
  Nyckelord :Tayorlism; Fordism; Just-In-Time; Total Quality Management; Lean Production; Toyota; TPS; Scania; SPS; Introducing Phase; Motivation Phase; Tayorlism; Fordism; Just-In-Time; Total Quality Management; Lean Production; Toyota; TPS; Scania; SPS; Reformer; Implementeringsfasen; Motiveringsfasen;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att kartlägga Scania Production System (SPS), hur det motiverades och implementerades inom Scanias organisation samt dra kopplingar mellan tidigare reformer och SPS. Vi vill ta reda på hur Scania lyckats skapa ett eget skräddarsytt produktionssystem som visat sig vara så framgångsrikt och hur detta infördes inom hela organisationen. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om hemlandet, migrationen och framtiden : En fenomenologisk studie om att leva utanför sitt hemland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Florenta Shatri; Elma Mikullovci; [2017]
  Nyckelord :Migration; Livsberättelse; Fenomenologi; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att söka förståelse för hur migranter som lämnar sitt land upplever flytten till ett nytt land. I vår uppsats har det varit viktigt att lägga fokus på det som intervjupersonerna tagit fram som betydelsefullt i deras liv. LÄS MER

 5. 5. Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet : En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Didache; Barnabasbrevet; synd; Två vägar; tvåvägslära; tvåvägsmetafor;

  Sammanfattning : Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna. LÄS MER