Sökning: "Värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1392 uppsatser innehållade ordet Värdeskapande.

 1. 1. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER

 2. 2. Buildings in the Digital Era : An Explorative Study of Digital Twins in the Built Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Siw Kristine Kästel; Joanna Wallén; [2024]
  Nyckelord :Digital Twin DT ; Arcitecture; Engineering and Construction AEC industry; Digitization; Building Information Modeling BIM ; Facility Management FM ; Operation Management O M ; Digital Tvilling; Fastighetsbranschen; Fastighetsförvaltning; Byggnadsinformationsmodeller BIM ;

  Sammanfattning : In recent years, digital twins (DT) have gained traction in enhancing operation and maintenance procedures across various industrial sectors, such as manufacturing, energy, and aerospace. Yet their utilization remains more limited in the built environment. LÄS MER

 3. 3. Från risk till möjlighet? : En utforskande studie om värdeskapande i en ESG Due Diligence-process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Einerth; Stella Helms; [2024]
  Nyckelord :Due diligence; ESG; Creating Shared Value; Value-creation; Stakeholders; SVC; Due diligence; ESG; Gemensamt värde; Värdeskapande; Intressenter; SVC;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker värdet av att inkludera hållbarhet och ESG i en due diligence-process inom kontexten för internationella företagsförvärv. Ett konsultperspektiv tillämpades på grund av externa rådgivares vidsträcka erfarenhet och insyn i denna relativt nya process. LÄS MER

 4. 4. Private Equity som värdeskapare : En studie om EQT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Sandnabba; Oscar Ragnarsson; [2024]
  Nyckelord :Private Equity; PE; EQT; långsiktigt värdeskapande; portföljbolag;

  Sammanfattning : EQT AB, ett av världens största Private Equity (PE) bolag, studeras för att utreda vilkavärdeskapande strategier bolaget tillämpar i sina portföljbolag. Frågorna som ställs är vilkavärdeskapande strategier som implementeras i portföljbolagen och om dessa strategier kanhärledas till EQT som ägare. LÄS MER

 5. 5. Användning av prestationsmätning inom IT Service Management hos fem små och medelstora företag : En kvalitativ studie om upplevda fördelar, utmaningar och risker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Strandberg; [2024]
  Nyckelord :ITSM; IT Service Management; ITIL; SME; it-tjänstehantering; små och medelstora företag; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Att leverera IT-relaterade tjänster är utmanande för många företag och verksamheter. För att underlätta för leverantörer av IT-tjänster har processtöd tagits fram som går under namnet IT Service Management där det ledande ramverket ITIL tillhandahåller riktlinjer för bland annat processer i form av incident- och problemhantering. LÄS MER