Sökning: "Världsarv och turism."

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Världsarv och turism..

 1. 1. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 2. 2. Världsarvens konsumtion och attraktion : En undersökning av förmedling och mottagande av tre världsarvsstäder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emmelie Brun; [2019]
  Nyckelord :World heritage sites; mediation; tourism; mass tourism; Visby; Dubrovnik; Toruń.; Världsarv; förmedling; turism; massturism; Visby; Dubrovnik; Toruń.;

  Sammanfattning : In this thesis I examine three cities that have been nominated as world heritage sites by UNESCO, and how these cities are understood and mediated by visitors. One of the research questions was also to see how these places has been affected by the nomination. I have visited Visby, Dubrovnik and Toruń to do this research. LÄS MER

 3. 3. Destinationsutveckling i ett världsarv: En studie av världsarvet Kvarkens skärgård som destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rebecca Grönvik; [2017]
  Nyckelord :Världsarv; destinationsutveckling; hållbar turism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka principer en destination med världsarvsstatus tillämpar för att utveckla området samt vilka strategier destinationen har när det kommer till utveckling av området för turism. Studien är en kvalitativ fallstudie och har gjorts över Kvarkens världsarvsområde som är beläget i västra Finland. LÄS MER

 4. 4. Svenska världsarv som besöksmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Zandra Sjöholm; Laura Berglund; [2013]
  Nyckelord :Världsarv; besöksmål; attraktivitet; marknadsföring; service och turismutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service samt huruvida andra åtgärder genomförs för att attrahera besökare.Tidigare forskning kring utveckling av Svenska världsarv har visat sig vara knapphändig då världsarv i Sverige är en förhållandevis modern företeelse, därav skildrar detta examensarbete besöksverksamheten hos världsarven i deras olika faser av utvecklingsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Fysisk planering i världsarv – exemplen Falun, Karlskrona och Visby

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Philip Cedergren; [2009]
  Nyckelord :arkitektur; Falun; fysisk planering; Karlskrona; kulturarv; planering; Visby; världsarv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt en världsarvsutnämning påverkar den fysiska planeringen. Detta görs genom en komparation mellan världsarven i Falun, Karlskrona och Visby. Intervjuer har gjorts med tjänste­ män inom kommun, länsstyrelse och länsmuseum. LÄS MER