Sökning: "Västlänken"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Västlänken.

 1. 1. Controversy over Västlänken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Samuel Gök; [2019-08-08]
  Nyckelord :infrastructure; facility siting; sense of place; power; rationality; democracy;

  Sammanfattning : This study explores the negative citizenry response to the infrastructure project known as Västlänken, a railway tunnel in central Gothenburg. The project has turned into a controversial conflict with political and public ramifications. LÄS MER

 2. 2. Tunnelseende på hållbarhet - en diskursanalytisk studie av hållbarhetsbegreppet i relation till Västlänken

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Pobiega; Ida Ploman; [2019]
  Nyckelord :Västlänken; hållbarhet; diskurs; policy; Bacchi; regionförstoring; sustainability; discourse; region enlargement;

  Sammanfattning : Göteborgs stad står inför en av sina största infrastrukturinvesteringar i modern tid - en åtta kilometer lång järnvägstunnel under staden i form av Västlänken. Västlänken presenteras i sammanhanget som den hållbara lösningen för att uppnå ambitionen om regionförstoring. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av buller : Anläggningsprojekt E05 Korsvägen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sylvia Csobod; Vivian Lazar; [2019]
  Nyckelord :Buller; anläggningsprojekt; omgivningspåverkan; miljö; bullerkrav;

  Sammanfattning : Rapporten berör projekt E05 Korsvägen där beställaren är Trafikverket och entreprenören är West Link Contractors, WLC. Korsvägen är en deletapp av Västlänken som byggs i centrala Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 5. 5. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER