Sökning: "Växjö kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Växjö kommun.

 1. 1. Implementeringen av lärarlönelyftet : En undersökning av tre rektorers professionella uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nima Zaerzadeh; [2021]
  Nyckelord :Lärarlönelyftet; rektor; professionell uppfattning; politisk styrning; professionell styrning; implementering.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the professional perception of principals, concerning the political reform lärarlönelyftet of 2016. The purpose is to examine the area of tension between the political and the professional governance of the school, and provide principals an opportunity to evaluate the effects of their distribution based on their professional perceptions. LÄS MER

 2. 2. Framtidens generationssamhälle : Samverkan mellan förskola och seniorboende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linda Ringdahl; Hannah Hjort; Matilda Winroth; [2021]
  Nyckelord :senior housing; preschool; outdoor environment; common area; cooperation; intergenerational concept; social sustainability; seniorboende; förskola; utomhusmiljö; gemensamhetslokal; samverkan; generationskoncept; social hållbarhet;

  Sammanfattning : This work examines the possibility of designing senior housing in collaboration withpreschool. The report focuses on how the common outdoor environment is designed, aswell as a common area for activities. Many elderly feel more lonely as they get older. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av sopsand : Provtagning och reningsmöjligheter avseende metaller, kolväten och mikroplaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Mika Turstam; Sofie Winkler; [2021]
  Nyckelord :miljöteknik; miljökemi; sopsand; trafik; föroreningar; halkbekämpning; återvinning; avfall; sandtvätt; våtsiktning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka mängder av vanliga trafikrelaterade föroreningar Växjö kommuns sopsand innehåller och om återvinning av den använda sanden är ekonomiskt genomförbart. Provtagning gjordes avseende mikroplaster, metaller, kolväten, näringsämnen och konduktivitet för att få en uppfattning om sandens föroreningsgrad och vilken reningsmetod som är lämplig. LÄS MER

 4. 4. Reglerande ekosystemtjänster i stadsplanering : En studie om hur svenska kommuner arbetar med reglerande ekosystemtjänster i planering av urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; reglerande ekosystemtjänster; resiliens; urban ekologi;

  Sammanfattning : För att hantera framtida klimatförändringar som väntas uppkomma i samband med en ökad urbanisering krävs ett proaktivt förhållningssätt till frågor som rör stadsplanering. Ekosystemtjänster är ett begrepp som på senare år har blivit alltmer etablerat inom fysisk planering, och anses utgöra en väsentlig del i arbetet att hantera utmaningar gällande ökade stadsmässiga förändringar. LÄS MER

 5. 5. Grön Stadsby : ett förslag på en hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Axel Runesson; Ahmed Alwahhab; [2021]
  Nyckelord :sustainability; urbanism; green infrastructure; sustainable urban development; Agenda 2030; Green Urban Village; hållbarhet; urbanism; grön infrastruktur; hållbar stadsutveckling; agenda 2030; Grön Stadsby;

  Sammanfattning : Studien handlar om hållbar utveckling med utgångspunkt i stadsutveckling där byggandet idag står för en stor del av klimatförändringarna vilket är något som behöver åtgärdas enligt Agenda 2030. Att bygga hållbart är en förutsättning för att minimera klimatförändringarna. LÄS MER