Sökning: "Växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 2784 uppsatser innehållade ordet Växjö.

 1. 1. Orientering - På vilka villkor? : En kartläggning av Växjös skolors förutsättningar för att bedriva orienteringsundervisning i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; orientera; orientering; ramfaktorer; undervisning;

  Sammanfattning : Att kunna orientera sig är en av få specifika aktiviteter som uttryckligen är ett kunskapskrav eleverna måste uppnå för att bli godkända i ämnet idrott och hälsa. Utifrån det var syftet med studien att kartlägga hur förutsättningarna för att bedriva orienteringsundervisning i årskurs 6 ser ut på grundskolorna i Växjö tätort. LÄS MER

 2. 2. Kristidsnämnden i Växjö stad 1939-1945 : Kristidsförvaltningens styrning under Andra Världskriget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Villman; [2019]
  Nyckelord :kristidsförvaltning; andra världskriget; kristidsnämnd; växjö; 1939; ransonering; kris;

  Sammanfattning : I samband med Andra Världskrigets utbrott sjösattes i Sverige en större kontroll- och planeringsapparat av ekonomin i syfte att säkra befolkningens överlevnad. En del av denna apparat var ett omfattande ransoneringssystem som successivt kom att omfatta det mesta av livsmedel och bränsle och som fick stor påverkan på boende i riket. LÄS MER

 3. 3. Controllerns roll : Från generalisering till nyansering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Louise Samuelsson; Mikael Bergström; [2019]
  Nyckelord :Management accountant; Management accountant role; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Chamberlain; Analyst; Educator; Coach; Expectations and perceptions; Internal limitations; External limitations; Organizational position; Work assignments and actions; Interview study; Manufacturing sector; Controller; Controllerroll; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Kamrer; Analytiker; Pedagog; Coach; Förväntningar och uppfattningar; Interna begränsningar; Externa begränsningar; Organisatorisk position; Arbetsuppgifter och handlingar; Intervjustudie; Tillverkande sektorn;

  Sammanfattning : Examensarbete, civilekonomprogrammet inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö.  Kurskod 4FE18E, 30hp, VT2019   Författare: Mikael Bergström och Louise Samuelsson Handledare: Elin Funck   Titel: Controllerns roll - från generalisering till nyansering   Bakgrund: I takt med att företagen och dess ekonomistyrning utvecklats sägs controllerrollen gått från att vara en beancounter till en affärsinriktad business partner. LÄS MER

 4. 4. Löneförändring: hjälpande eller stjälpande? : En kvalitativ studie av Distriktsveterinärernas nya löneavtal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alicia Vollberg; Antonia Herhold; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; lön; veterinär; identitet; organisationsrättvisa; motivation; organisationskultur;

  Sammanfattning : För att dagens organisationer ska kunna överleva på den snabbt föränderliga marknaden ställs allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Faktum är dock att 70% av alla organisationsförändringar som genomförs misslyckas och en anledning bakom detta är att ledningen inte tar hänsyn till hur de anställda blir påverkade av förändringen. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenkvalitet i Växjö kommun

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Thellsson Adam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER