Sökning: "Vågor"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Vågor.

 1. 1. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Thomas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Genus i förändring : En kvalitativ analys av genus i svenskämnets läroböcker 1964–2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Edin; Sanna Stenberg; [2021]
  Nyckelord :didaktik; läroböcker; genus; historisk förändring; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur framställningen av genus har förändrats över tid i läroböcker för svenska i lågstadiet. Studien använder sig av ett genusperspektiv och utgår från följande forskningsfrågor: Hur framställs flickor/kvinnor och pojkar/män i ett urval läroböcker mellan 1964–2018? samt Hur ser förändringen av genus ut i läroböckerna över tid? För att behandla forskningsfrågorna används en kvalitativ textanalys på ett urval läroböcker från olika decennier eftersom det ger möjlighet att undersöka den historiska förändringen av genus. LÄS MER

 3. 3. Methods for Studying Influence of Io Magma Ocean on Alfvén Wings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Lundquist; Fredrik Cumlin; [2020]
  Nyckelord :Io; magma ocean; Alfv ́en wings; plasma; mag-netic induction;

  Sammanfattning : The most volcanically active body in the solar systemand the innermost Galilean moon of Jupiter, Io, is theorizedto have a global magma ocean beneath it’s surface. Io is alsoin a fast-moving flow of plasma where the moon acts as anobstacle in the flow which generates several complex interactions. LÄS MER

 4. 4. Implementation of Nodes in HVDC Grids

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :HVDC transmission; inverter; pulse width mod-ulation inverters; pulse width modulation; power quality; har-monics; bipolar switching; unipolar switching; total harmonicdistortion;

  Sammanfattning : This project is made for a deeper understanding ofhow frequency and amplitude of the waves that create the controlwave in a Pulse Width Modulated 2-level inverter affect the powerquality and power losses. The results were that a high frequencyreduces the Total Harmonic Distortion but increases the powerloss. LÄS MER

 5. 5. Conceptual and Control System Design of a Lagrangian Float

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Madlener; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lagrangian floats are autonomous drifting buoys that ideally behave identicalto the surrounding water particles in the water column. Existing examples ofLagrangian floats are often costly and heavy, carrying expensive sensor anddata collection equipment, which prevents their scalability to larger fleets orbroader usage. LÄS MER