Sökning: "Våld i nära relation"

Visar resultat 16 - 20 av 408 uppsatser innehållade orden Våld i nära relation.

 1. 16. BARNETS BÄSTA : Rättsliga bedömningar i vårdnadstvister där våld förekommit i familjen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Jonsson; Lina Boman; [2020]
  Nyckelord :Barnets bästa; våld; vårdnadstvist; våld i nära relation; domar; vårdnad; umgänge;

  Sammanfattning : I den här studien granskas tingsrättsbedömningar med fokus på hur rätten resonerar kring begreppet barnets bästa och vilka skäl som anges i beslut som rör vårdnad, barnets boendesituation och utformning av umgänge med en förälder som tidigare använt våld. Studien riktar främst in sig på vilken betydelse våldet får i vårdnadstvisten. LÄS MER

 2. 17. Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning : Sambandet mellan inkluderade åtalspunkter och strafflängd samt relationen mellan vittnesmål om våld och fällande dom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Stina Franzon; Caroline Spiik; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; women’s peace violations; testimony; time of sentence; violent crime; Swedish legislation; Våld i nära relation; grov kvinnofridskränkning; vittnesmål; strafflängd; våldsbrott; svensk lagstiftning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom en kvantitativ granskning av domstolsfall gällande grov kvinnofridskränkning undersöka om fängelsestraffets längd varit associerat med de olika åtalspunkter som styrkts. Vidare undersöktes eventuella samband mellan vittnesmål om olika typer av våld och huruvida dessa återfanns i de styrkta åtalspunkterna. LÄS MER

 3. 18. En kvalitativ studie om skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som upplever våld; Anställda; Skyddade boenden; Stöd;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt pappas våld mot mamma. Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på fem olika skyddade boenden i Stockholmsområdet har genomförts i april 2017. LÄS MER

 4. 19. Tecken på våld mot kvinnor i nära relation : Vad röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sandra karlsson; Jasamin Kianfar; [2020]
  Nyckelord :Healthcare professionals; assault; domestic violence; radiography; vårdpersonal; misshandel; våld i hemmet; röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett världsproblem. Vårdpersonal har ingen anmälningsplikt vid misstanke av våld mot vuxna. Vikten att lyfta fram mest förekommande tecken i samband med våld i nära relation anses viktigt för att ge vårdsökanden adekvat hjälp och stöd. LÄS MER

 5. 20. Det är ju ett brott! : En kvalitativ intervjustudie om att bemöta barriärer för att polisanmäla våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sandra Hedenberg; Anna Qureshi; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner abuse; propensity to report; ideal victim; victim blaming; normalization process; Våld i nära relationer; anmälningsbenägenhet; ideala offer; victim blaming; normalisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur intervjudeltagare verksamma inom för studien relevanta organisationer och myndigheter resonerade angående barriärer för polisanmälan som kvinnor kan uppleva vid våld i nära relation. Vidare var syftet att diskutera hur intervjudeltagarna såg på sin roll att öka anmälningsbenägenheten genom att underlätta för kvinnorna att överkomma dessa barriärer. LÄS MER