Sökning: "Våld i nära relation"

Visar resultat 21 - 25 av 308 uppsatser innehållade orden Våld i nära relation.

 1. 21. Interventioner för män som utövar våld i nära relation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sandra Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Interventions; domestic violence; treatment; Interventioner; våld i nära relation; behandling;

  Sammanfattning : In this literature study, existing research regarding interventions for men who commit domestic violence has been compiled. Performing a systematic literature search, seven articles were selected and reviewed, and finally analyzed from two different theoretical perspectives. LÄS MER

 2. 22. Föräldrars passivitet vid brott mot barn - En studie av straffrättsligt underlåtenhetsansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; kriminalisering; rättsliga principer; barn; våld i nära relation; barnets bästa; barnkonventionen; underlåtenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Psykisk ohälsa hos kvinnor som erfarit intimt partnervåld : i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Börjesson; Matilda Roos; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; Våld i nära relation; Fysisk aktivitet; Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; PTSD; Stress; Depression; Kvinnor; Post traumatisk stress syndrom;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka om psykisk ohälsa var mindre förekommande hos fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld, jämfört med ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld. Frågeställningarna var; för grupperna fysiskt aktiva kvinnor och ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld skiljde sig (1) grad och symtom av Post traumatiskt stress syndrom (PTSD)? (2) grad och symtom av depression? (3) grad och symtom av stress? Metod Urvalet var 97 kvinnor som erfarit intimt partnervåld. LÄS MER

 4. 24. Varför stannar hon? : En kvalitativ studie av kvarhållande mekanismer i biografiska skildringar av kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Daniella Abraham; Mariana Moayed Babke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Socialarbetares arbete med utövare av våld i nära relationer : En fenomenografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; perpetrators of violence; causes of the use of violence; perpetrators’ justification of violence; Våld i nära relation; våldsutövare; orsaker bakom våldsutövande; rättfärdigande av våldsutövande;

  Sammanfattning : In this phenomenographic study of social workers’ experiences regarding working with perpetrators of intimate partner violence (IPV), three focus areas were covered; causes of the use of violence in IPV relationships, effective strategies in the work with perpetrators of IPV, and the perpetrators’ justification of their use of violence in their intimate partner relationships. The experiences regarding causes of use of violence in intimate partner relationships comprised own experiences of abuse from IPV, mental health causes, toxic masculinity, and childhood negligence. LÄS MER