Sökning: "Våldets kontinuum"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Våldets kontinuum.

 1. 1. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 2. 2. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER

 3. 3. ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” : En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helia Tekfi; [2020]
  Nyckelord :ekonomiskt våld; våld i nära relationer; välfärdsstat; myndigheter; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Ekonomiskt våld är ett utbrett samhällsproblem, trots det finns fortfarande relativt lite forskning som fokuserar på den ekonomiska dimensionen av våld i nära relationer. Med ett analytiskt fokus på resurser syftar denna studie till att utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor och att undersöka myndigheters bemötande av detsamma. LÄS MER

 4. 4. ”Supa, slåss, åka radiobil” Hemlösa kvinnors berättelser om våld

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Kuldius; [2013-02-08]
  Nyckelord :hemlöshet; våld mot kvinnor; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ur ett radikalfeministiskt perspektiv analysera kvinnors berättelser om våld kopplat till hemlöshet och missbruk. Följande frågeställningar har legat som grund för studien: Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av våld? Hur kan dessa erfarenheter förstås i relation till kön och makt?Kvinnornas berättelser om våld visade att de flesta av dem blivit utsatta för våld i någon form redan som barn. LÄS MER