Sökning: "Våldsamma pc tv-spel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Våldsamma pc tv-spel.

  1. 1. Blir vi mer aggressiva av att spela våldsamma pc/tv-spel? : En kvantitativ enkätstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

    Författare :John Eklöf; [2015]
    Nyckelord :Violent videogames; Aggression; Buss-Perry-Questionnaire; Questionnaire study; Våldsamma pc tv-spel; Aggressivitet; Buss-Perry-Questionnaire; Enkätstudie;

    Sammanfattning : En kvantitativ enkätstudie genomfördes för att undersöka samband mellan att spela våldsamma pc/tv-spel och aggressivitet. Urvalet bestod av tillgängliga respondenter på Facebook och GameReactors Facebooksida där enkäten delades. 123 stycken deltog i undersökningen varav 85 män och 38 kvinnor. LÄS MER