Sökning: "Våldsbejakande extremism"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Våldsbejakande extremism.

 1. 1. Svenska kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Hennix; [2020-03-03]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; policy; vänster-högerdimensionen; kommuner; ideologi;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism är inget nytt fenomen men har på senare år varit en omdebatterad politisk fråga. Trots att de nationella riktlinjer som finns tydligt lyfter fram att det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska ske på lokal nivå och att Sveriges kommuner är ytterst ansvariga varierar de förebyggande arbetet stort mellan landets kommuner. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetshotet mot Sverige - ett islamistiskt problem? En diskursanalys om hur den våldsbejakande islamistiska extremismen framställs i den svenska regeringens nationella strategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Smedberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :Violent extremism; terrorism; Islamist extremism; WPR; discourse analysis;

  Sammanfattning : This essay aims to explore how violent Islamist extremism is perceived in Sweden’s national strategies against violent extremism and terrorism. In recent years, Sweden and other countries in Europe have witnessed a number of terrorist attacks and a growing violent Islamist environment. LÄS MER

 3. 3. Narrativ resistens : En kvalitativ studie om mot-narrativ som källa till resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samira Nygård Mirzaei; [2020]
  Nyckelord :radikalisering; våldsbejakande islamistisk extremism; resiliens; narrativ;

  Sammanfattning : På senare år har forskningen om radikalisering och våldsbejakande islamistisk extremism gått från att vara starkt präglat av en säkerhetsdiskurs med top down-perspektiv och fokus på riskfaktorer till att intressera sig alltmer för skyddsfaktorer och hur resiliens – motståndskraft – skapas. I kölvattnet av detta efterlyser forskare ett bottom up-perspektiv som riktar uppmärksamheten mot den lokala nivån och den stora massan muslimer som inte har anslutit sig till extremiströrelser. LÄS MER

 4. 4. Terrorismens hot mot Sverige: En diskursiv språkanalytisk studie av förändringar i säkerhetspolisens hotbildsframställningar efter terrorattacken på Drottninggatan 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolisen; Hotbildsframställningar; Säkerhetiseringsteorin; Diskursanalys; Våldsbejakande islamistisk extremism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på Säkerhetspolisens hotbildsframställningar av den våldsfrämjande islamistiska extremismen och studien syftar till att undersöka hur hotbildsframställningarna förändrats efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Studien är en abduktiv och teorikonsumerande fallstudie som använder sig av en kombination av säkerhetiseringsteorin och gestaltningsteorin för att förstå hotbildsframställningarnas förändringar. LÄS MER

 5. 5. Hur ska våldsbejakande extremism bemötas? : En kvalitativ studie om radikalisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dilan Rahman; [2020]
  Nyckelord :Radikalisering; Salafister; Radikal islam; Våldsbejakande extremism; Fundamentalister;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om vilka förklaringar till radikalisering, syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av svenska myndigheter/forskare men även de enskilda individer som intervjuats i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka skillnader och synsätt som finns mellan de båda grupperna på individ-  och samhällsnivå. LÄS MER